NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiSprawozdanie z działalności Fundacji Dla Dobra Wspólnego za rok 2009

„Fundacja Dla Dobra Wspólnego” została wpisana do KRS 27 czerwca 2007r; numer KRS: 0000283723; numer REGON: 260175583.

Siedziba Fundacji znajduje się w Kielcach, ul. Planty 16A.

Członkami Zarządu Fundacji są:

 • Bartosz Waldemar Józef, zam. 28-300 Jędrzejów, ul. Słowiańska 5 – Prezes,
 • Gójski Mieczysław, zam. 25-658 Kielce, ul. Św. Weroniki 26/16 – Wiceprezes,
 • Pasternak Kazimierz Czesław, zam. 25-634 Kielce, ul. Meissnera 20/29 – Sekretarz.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dn. 10.10.2008 r. ograniczony został cel działania Fundacji do: „udzielania pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, dzieciom i młodzieży oraz osobom bezrobotnym, osobom zagrożonym utratą pracy”.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.01.2009r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. W roku 2009 Fundacja nie otrzymała wpłat z tytułu odprowadzenia przez osoby fizyczne 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Fundacja ma charakter organizacji non profit. W okresie sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej. Członkowie Zarządu Fundacji w okresie sprawozdawczym pracowali na jej rzecz społecznie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Gromadzenie środków finansowych dla osób potrzebujących pomocy,
 • Kwalifikowanie osób i rodzin do pomocy,
 • Udzielanie zapomóg pieniężnych osobom ubogim, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym i niepełnym,
 • Organizowanie funduszy na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów, itp.
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy osobom pozostającym bez pracy i zagrożonym zwolnieniem z pracy.

W zakresie określonym przez cel Fundacji wykonano następujące działania:

 • przyznano 10 zapomóg losowych na ogólną kwotę 1.100 zł w oparciu o regulamin udzielania pomocy społecznej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi
 • dofinansowano wypoczynek jednego dziecka w ramach „Lata z Solidarnością” w kwocie 1000 złotych,
 • zorganizowano wypoczynek dla 10-cioro dzieci w ramach dotacji wypoczynku dla dzieci.

Finanse Fundacji pochodzą z darowizn i odsetków bankowych. Do dnia 31 grudnia 2009r. Fundacja uzyskała przychód z działalności statutowej w wysokości 19.163,73 złotych, w tym:

 • darowizny od osób prawnych - 4.200,00zł
 • dotacje - 10.000,00zł
 • wynik finansowy za 2008 rok - 4.963,73zł

z tytułu przychodu finansowego

 • odsetki bankowe - 0,30zł

Fundacja poniosła następujące koszty:

 • realizacja celów statutowych - 12.100,00zł
 • administracyjne - 6.578,00zł

W roku sprawozdawczym Fundacja zatrudniła Głównego Księgowego w wymiarze 1/8 etatu. W tym okresie Fundacja nie posiadła nieruchomości, obligacji, środków trwałych.

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań podatkowych. W roku sprawozdawczym nie została przeprowadzona w Fundacji żadna kontrola.

Niniejsze sprawozdanie zostało udostępnione na stronie internetowej Fundatora.

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego