NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak można nabyć status członka NSZZ "Solidarność"?
Warunkiem podstawowym nabycia członkostwa w NSZZ "Solidarność" jest podpisanie Deklaracji Członkowskiej i złożenie jej w komisji zakładowej lub międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" u danego pracodawcy oraz przyjęcie jej uchwałą tejże komisji zakładowej lub międzyzakładowej NSZZ "Solidarność".

2. Kto może zostać członkiem NSZZ "Solidarność"?
Członkami NSZZ "Solidarność" mogą zostać: pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wyboru, powołania , mianowania – dotyczy rolniczych spółdzielni produkcyjnych, uczniowie przyzakładowych szkół świadczących pracę na rzecz zakładu pracy, lub pobierających naukę zawodu, osoby wykonujące pracę nakładczą i na podstawie umowy agencyjnej, osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy, a także bezrobotni, emeryci i renciści. Utrata zatrudnienia nie oznacza utraty członkostwa.

3. W jaki sposób należy utworzyć organizację zakładową NSZZ "Solidarność w zakładzie pracy?
Aby utworzyć organizację zakładową NSZZ "Solidarność" potrzebna jest wola minimum 3 osób  zatrudnionych u danego pracodawcy o utworzeniu organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność". Podejmują oni  uchwałę o utworzeniu organizacji zakładowej, i wybraniu Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność", której zadaniem jest doprowadzenie do zarejestrowania organizacji zakładowej przez właściwy terytorialnie zarząd regionu. Po zarejestrowaniu przez Zarząd Regionu Tymczasowa Komisja Zakładowa pełni funkcję przez okres 3 miesięcy do czasu wyboru statutowych władz tej organizacji zgodnie ze Statutem NSZZ "Solidarność" tj. przynajmniej 3 osoby w składzie komisji zakładowej oraz przynajmniej 3 osoby w komisji rewizyjnej NSZZ "Solidarność". Jednakże, aby organizacja zakładowa mogła reprezentować indywidualne stosunki pracy potrzebnych jest minimum 10 członków tej organizacji, w przypadku reprezentowania zbiorowych stosunków pracy (np. układy zbiorowe, regulaminy pracy, itp.) potrzebna jest minimum 7% załogi należących do organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" u danego pracodawcy.

4. Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na utworzenie związku zawodowego?
Aby założyć związek zawodowy w zakładzie pracy nie potrzebna jest zgoda pracodawcy.

5. Jak poinformować pracodawcę o inicjatywie tworzenia związku zawodowego?
Nie ma konieczności informowania pracodawcy o inicjatywie tworzenia związku zawodowego. Dopiero po jego utworzeniu i zarejestrowaniu należy pisemnie o tym powiadomić pracodawcę.

6. Co to jest związek zawodowy?
Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia.
Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować wyższe płace, uczciwsze  traktowanie, czy korzystne układy zbiorowe pracy.

7. Dlaczego warto należeć do związku zawodowego NSZZ „Solidarność”?

  • Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy,
  • Działając w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy,
  • Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy,
  • Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów,
  • Jesteś aktywny i możesz pomagać innym.

8. Z jakiego aktu prawnego pochodzą uprawnienia związkowe?
Uprawnienia związkowe pochodzą z Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z dn. 26 czerwca 1991r.) oraz ze Statutu NSZZ „Solidarność”.

9. Czy jest prawo (krajowe, międzynarodowe) umożliwiające pracownikom zrzeszanie się w związki zawodowe?
Prawem międzynarodowym umożliwiającym pracownikom zrzeszanie się w związki zawodowe są Konwencje Nr 87 i 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy, które są częścią Międzynarodowego Prawa Pracy. Takim prawem krajowym jest Konstytucja RP, Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych oraz Statut NSZZ „Solidarność”.

10. W oparciu o jakie przepisy prawa działa związek zawodowy?
Związki zawodowe działają w oparciu o  art. 59 Konstytucji RP , Ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r. a w szczególności o art. 1, 19, 26 tejże Ustawy.
Art. 1 Ustawy mówi czym jest związek zawodowy, o jego niezależności wobec pracodawcy i innych organizacji oraz o obowiązku traktowania wszystkich związków zawodowych jednakowo.
Art. 19 cyt. Ustawy określa szczególne uprawnienia reprezentatywnych związków zawodowych do opiniowania projektów i założeń ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych.
Art. 26 określa zakres działania zakładowych organizacji związkowych.

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego