NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiTest i odpowiedzi. Finał wojewódzki 2015r.

TEST

XIII Konkurs Wiedzy oNSZZ "Solidarność"

Finał wojewódzki 2015r.

Kielce, 14 kwietnia 2015r.

 

1.Na przełomie 1980 i 1981r. w całym kraju powstawały regionalne struktury NSZZ „Solidarność”. Kto został pierwszym (od listopada 1980r.) przewodniczącym Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”? (zaznacz prawidłową odpowiedź) a) Mirosław Domińczyk, b) Jerzy Stępień, c) Marian Jaworski, d) Ryszard Iwańczyk.
 
2.Po wprowadzeniu stanu wojennego zawieszono wydawanie większości pism. Ukazywały się tylko dwie gazety centralne. Podaj ich tytuły
 
3.Na Śląsku, po wprowadzeniu stanu wojennego jako ostatnia (28 grudnia 1981r.) strajk zakończyła załoga jednej ze śląskich kopalń. Podaj nazwę tej kopalni  
 
4.Liderzy największych regionów zdelegalizowanej „Solidarności”(Zbigniew Bujak - Region Mazowsze, Bogdan Lis - Region Gdańsk, Władysław Frasyniuk - Region Dolny Śląsk, Władysław Hardek - Region Małopolska) utworzyli 22 kwietnia 1982r. podziemny organ koordynujący działalność regionalnych struktur. Podaj jego nazwę  
 
5.Wymień cechy konstytutywne związków zawodowych
 
6.W grudniu 1984r. w jednej ze szkół średnich we Włoszczowie uczniowie zorganizowali strajk. Podaj powód tego strajku
 
7.Ilu mieszkańców województwa kieleckiego internowano do końca 1982r.?   Można pomylić się o 20 osób
 
8.Ilu członków liczyła „Solidarność” w Regionie Świętokrzyskim przed wprowadzeniem staniu wojennego w 1981 roku? Można pomylić się o 10 tysięcy.
 
9.Kto stał na czele „Solidarności Walczącej” powołanej w czerwcu 1982 roku we Wrocławiu?
 
10.W czasie stanu wojennego w kieleckim ośrodku odosobnienia internowani wydawali dwa pisemka.
Podaj ich nazwy  
 
11.Podaj imię i nazwisko osoby prowadzącej w Kielcach „Aptekę darów” w ramach Biskupiego Komitetu Pomocy Potrzebującym
 
12.Kto i gdzie wypowiedział następujące słowa:
Lp
Cytat
Kto?
Kiedy i gdzie?
1.
„Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieś rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie”
 
 
2.
„System PRL to dyktatura ciemniaków”
 
 
3.
„przebaczamy i prosimy o przebaczenie”
 
 
 
 
13.Podaj przyczyny tzw. „wydarzeń marcowych” dotyczące niżej wymienionych dat:
a)  Styczeń 1968
b)  Luty 1968
c)  Początek marca 1968
 
14. W PRL-u po raz pierwszy postulowano utworzenie niezależnych od władz związków zawodowych
w trakcie …………………… (gdzie) …………………… (kiedy) ……………………
 
15.Rozstrzygnij czy podane informacje są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz odpowiednią literę P (Prawda) lub F (Fałsz)
A.
W dniach 13-15. XII. 1981r. w kieleckim „CHEMARZE” był prowadzony strajk przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.
 
B.
W grudniu 1984r. uczniowie jednej ze szkół średnich we Włoszczowe zorganizowali strajk w obronie lekcji religii.
 
C.
16. X. 1978r. wybrano Kard. Karola Wojtyłę na papieża.
 
D.
Sejm kontraktowy to Sejm wybrany w 1991 roku
 
E.
Rada Państwa zniosła stan wojenny 22. VII. 1983 roku.
 
F.
Rejestracja NSZZ „Solidarność” przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku miała miejsce 24. X. 1980 roku.
 
G.
18. XII. 1988r. powstał Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym KK NSZZ „Solidarność”.
 
H.
W 1983 roku podczas pielgrzymki do Polski Papież Jan Paweł II spotkał się na prywatnej audiencji z Lechem Wałęsą.
 
 
16.Stan wojenny zniesiono: (zakreśl właściwą odpowiedź)a) 31.XII. 1982r.; b) 22.VII. 1983r.;  c) 4.VI. 1989r.
 
17.Po wydarzeniach 1976 roku powstało kilka organizacji, które programowo deklarowały obronę robotników. Podaj ich nazwy:
 
18.Podaj powody prowadzenia sporów zbiorowych w zakładach pracy:
 
19.Rozwiń skrót ZSIP  
 
20.Podaj nazwę charytatywnej organizacji pozarządowej ustanowionej w 2007r. przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", która działa w ramach organizacji pożytku publicznego.
 
21.W listopadzie 2006r. dwie największe światowe organizacje wolnych związków zawodowych połączyły się w jedną. Podaj jej nazwę oraz nazwy central związkowych które ją utworzyły:
 
22.Czego domagali się protestujący robotnicy w Poznaniu 1956r.?
 
23.Rozwiń podane skróty organizacji międzynarodowych oraz podaj w jakich miastach mają swoje siedziby oraz rok ich powstania.
 
MKZZ
EKZZ
MOP
Rozwinięcie skrótu
 
 
 
Siedziba
 
 
 
Rok powstania
 
 
 
 
 
24.Ilu członków liczyła „Solidarność” w Regionie Świętokrzyskim po stanie wojennym w czasie ponownej rejestracji pod koniec grudnia 1989 roku? Można pomylić się o 10 tysięcy.
 
25.Wymień wszystkich przewodniczących Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w kolejności chronologicznej
 
26.Rozwiń skróty:
a)ROPCiO
b)TKK NSZZ „S”
c)NZS
d)KSS „KOR”
e)OPZZ
f)OKP
g)GUKPPiW
 
27.Kryzys bydgoski rozpoczął się od pobicia: (zakreśl właściwą odpowiedź)
a)Andrzeja Gwiazdy;           b) Jana Rulewskiego;           c) Janusza Pałubickiego.
 
28. Jakie podstawowe doktryny polityczne towarzyszyły procesowi tworzenia związków zawodowych na terenie Europy. Podaj ich nazwy:
 
29. Podaj trzy reprezentatywne ogólnopolskie centrale związkowe:
 
30.Wymień cechy konstytutywne związków zawodowych
 
31.Metody działań związków zawodowych wg Franciszka Kampki to:
 
32.Co w Kielcach w stanie wojennym określano potocznie mianem „Piaski”?
 
33.W stanie wojennym działał KOS. Co to było?
 
34.15 grudnia 1981r. około 70 osób strajkowało w jednym z kieleckich zakładów pracy.
Podaj jego nazwę   
 
35. Przez „umowy śmieciowe” należy rozumieć pracę wykonywaną na podstawie:
A –
B –
C -
D -
E -
 
36.Pierwsze porozumienie między strajkującymi robotnikami a władzami PRL podpisano w:
(zakreśl właściwą odpowiedź)              a)Gdańsku;       b)Jastrzębiu;         c)Szczecinie
 
37. Instytucja z siedzibą wGdańsku, powołana na podstawie umowy z 2007r. w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji międzyMinistrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Pomorskim, MiastemGdańsk,NSZZ „Solidarność” iFundacją Centrum Solidarności. Celem jej działalności jest upowszechnienie dziedzictwa „Solidarności” w Polsce i innych krajach oraz czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej.
Podaj nazwę tej instytucji
 
38. Ksiądz diecezji radomskiej, (zm. 16 lutego 2014r.), za swoją działalność duszpasterską otrzymał 18 wyroków i 9 razy przebywał w więzieniu, był karany przez sądy i kolegia w okresie PRL-u za obronę krzyży w szkole w swojej pierwszej parafii w Ożarowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego oraz odprawianie mszy i nauczanie religii w Wierzbicy koło Radomia. W 1972r. uwolnił „więzioną” przez komunistów przez 6 lat kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, były proboszcz parafii św. Andrzeja w Suchedniowie.
Podaj jego imię i nazwisko
 
39.W marcu 2015 roku Sejm RP rozpoczął prace nad ważną dla opozycji antykomunistycznej ustawą. Podaj czego ona dotyczy
 
40.W lutym 2015r. Sztab Protestacyjny trzech central związkowych zdecydował o rozpoczęciu akcji protestacyjno-strajkowej. Ile postulatów w ramach tej akcji skierowano pod adresem rządu RP?
 
 

 

 

Klucz odpowiedzi - Finał wojewódzki 2015r.

 

Nr pytania

Odpowiedzi

Liczba punktów

1

a) Mirosław Domińczyk

1pkt

2

„Trybuna Ludu”

„Żołnierz Wolności”

za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt

(max 2 pkt)

3

Kopalnia Piast

1pkt

4

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”

1pkt

5

ergatocentryzm, niezależność, samorządność

za każdą prawidłową odpowiedź 1pkt

(max 3 pkt)

6

walka o krzyże (krzyże)

1pkt

7

368 osób (348-388 osób)

1pkt

8

256 tysięcy (246 – 266 tys.)

1pkt

9

Kornel Morawiecki

1pkt

10

„Gryps”

„Krata”

za każdą prawidłową odpowiedź 1pkt

(max 2 pkt)

11

Maria Kurowska

2 pkt

12

1)                  J. Cyrankiewicz, Poznań 1956r.

2)                  St. Kisielewski, Warszawa II 1968, zjazd ZLP Oddział warszawski

3)                  List Biskupów polskich do niemieckich, 1965r.

za każdą prawidłową odpowiedź 1pkt

(max 6 pkt)

13

a)                  Zdjęcie „Dziadów” ze sceny Teatru Narodowego

b)                  Rezolucja Związku Literatów Polskich, przywrócenie swobód twórczych i wznowienia „Dziadów”

c)                   Wyrzucenie z Uniwersytetu Warszawskiego Adama Michnika i Henryka Szlajfera.

za każdą prawidłową odpowiedź 2 pkt

(max 6 pkt)

14

Wydarzeń grudniowych, Gdańsk lub Wybrzeże, XII 1970r.

2 pkt

15

A.                  Fałsz

B.                  Fałsz

C.                  Prawda

D.                  Fałsz

E.                  Prawda

F.                  Fałsz

G.                  Prawda

H.                 Prawda

za każdą prawidłową odpowiedź 1pkt

(max 8 pkt)

16

b) 22.VII.1983r.

1pkt

17

1. Komitet Obrony Robotników

2. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

3. Konfederacja Polski Niepodległej

za każdą prawidłową odpowiedź 1pkt

(max 3 pkt)

18

- warunki pracy

- warunki płacy

- świadczenia socjalne

- prawa i wolności związkowe

za każdą prawidłową odpowiedź 1pkt

(max 4 pkt)

19

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

1pkt

20

Fundacja Dla Dobra Wspólnego

1pkt

21

MKWZZ + ŚKP = MKZZ

3 pkt

22

Pracy i chleba

2 pkt

23

- Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych – Bruksela – 2006r..

- Europejska Konfederacja Związków Zawodowych – Bruksela – 1973r.

- Międzynarodowa Organizacja Pracy – Genewa – 1919r.

za rozwinięcie skrótu 1pkt;

za miejscowość 1pkt;

za datę 1pkt;

(max  9 pkt)

24

około 70 tysięcy (60-80 tysięcy)

1pkt

25

Lech Wałęsa – Marian Krzaklewski – Janusz Śniadek – Piotr Duda

4 pkt

26

a)                  Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

b)                  Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”

c)                   Niezależne Zrzeszenie Studentów

d)                  Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”

e)                   Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

f)                   Obywatelski Klub Parlamentarny

g)                  Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk

Za każdą prawidłową odpowiedź 1pkt

(max 7 pkt)

27

b)Jana Rulewskiego

1pkt

28

korporacjonizm, syndykalizm, leninizm, tradeunionizm

za każdą prawidłową odpowiedź 1pkt

(max 4 pkt)

29

- NSZZ „Solidarność”

- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)

- Forum Związków Zawodowych (FZZ)

za każdą prawidłową odpowiedź 1pkt

(max 3 pkt)

30

ergatocentryzm, niezależność, samorządność

za każdą prawidłową odpowiedź 1pkt

(max 3 pkt)

31

a) negocjacje

b) strajk

c) akcje propagandowe

za każdą prawidłową odpowiedź 1pkt

(max 3 pkt)

32

Kielecki ośrodek odosobnienia

1pkt

33

Komitet Oporu Społecznego lub gazeta podziemna

za każdą prawidłową odpowiedź 1pkt

(max 2 pkt)

34

FŁT „Iskra”

1pkt

35

A - Zatrudnianie pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy

B - Zatrudnianie pracowników na czas określony

C - Zatrudnianie pracowników na umowy-zlecenia - cywilnoprawne

D - Zatrudnianie pracowników na umowy o dzieło - cywilnoprawne

E - przymusowe samozatrudnienie

za każdą prawidłową odpowiedź 1pkt

(max 5 pkt)

36

c) Szczecinie

1pkt

37

Europejskie Centrum Solidarności

3pkt

38

Ks. Józef Wójcik

2 pkt

39

statusu weterana opozycji antykomunistycznej

3 pkt

40

12 postulatów

3 pkt

 

 

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego