NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiTest i odpowiedzi. Finał wojewódzki 2016r.

 

XIV Konkurs Wiedzy oNSZZ "Solidarność"

Finał wojewódzki 4 kwietnia 2016r.

 

1.Podaj przyczyny tzw. „wydarzeń marcowych” dotyczące niżej wymienionych dat:

 

a)  Styczeń 1968 ………………………………………………………………………

b)  Luty 1968      ……………………………………………………………………….

c)  Początek marca 1968 ……………………………………………………………….

 

2. W PRL-u po raz pierwszy postulowano utworzenie niezależnych od władz związków zawodowych w

 

            trakcie ……………………………  (gdzie) ………………………     (kiedy) ……………………

 

3.Uzupełnij tabelę dotyczącą najważniejszych ośrodków zorganizowanej opozycji w Polsce.

 

Lp.

Ośrodek opozycji (nazwa)

Twórcy (2 nazwiska)

rok

a.

 

Jacek Kuroń

Antoni Macierewicz

23.09.1976r.

b.

 

Leszek Moczulski

Andrzej Czuma

Wojciech Ziębiński

1977-1981

c.

 

Leszek Moczulski

Romuald Szeremietiew

1979r.

d.

Ruch Młodej Polski

Aleksander Hall

 Jacek Bartyzel

 

e.

Komitet Założycielski WZZ

 

1978-1980

 

4.Rozstrzygnij czy podane informacje są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz odpowiednią literę P (Prawda) lub F (Fałsz)

 

A.

W dniach 13-15 XII 1981r. w kieleckim „CHEMARZE” był prowadzony strajk przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.

 

B.

W grudniu 1984r. uczniowie jednej ze szkół średnich we Włoszczowe zorganizowali strajk w obronie lekcji religii.

 

C.

16 X 1978 wybrano Kard. Karola Wojtyłę na papieża.

 

D.

Sejm kontraktowy to sejm wybrany w 1991 roku

 

E.

Rada Państwa zniosła stan wojenny 22 VII 1983 roku.

 

F.

Rejestracja NSZZ „Solidarność” przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku miała miejsce 24 X 1980r.

 

G.

18 XII 1988r. powstał Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym KK NSZZ „Solidarność”.

 

H.

W 1983 roku podczas pielgrzymki do Polski Papież Jan Paweł II spotkał się na prywatnej audiencji z Lechem Wałęsą.

 

 

5.Rozwiń skróty:

a)ROPCiO ………………………………………………………………………………………..………..

b)TKK NSZZ „S” …………………………………………………………………………………….…...

c)NZS …………………………………………………………………………………………………..….

d)KSS „KOR” ………………………………………………………………………………………..……

e)OPZZ ………………………………………………………………………………………………….....

f)OKP ……………………………………………………………………………………………………...

g)GUKPPiW ……………………………………………………………………………………………....

6.O jakich postaciach z historii współczesnej mówi przedstawiony fragment z biografii:

 

Lp.

Fragment biografii

Imię i nazwisko

A

Profesor Politechniki Śląskiej. Jeden z głównych twórców struktur na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. W latach 1997-2001 Premier RP, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

 

B

Współautor „Listu otwartego do członków PZPR” Wielokrotnie więziony. Członek KOR. Jeden z doradców L. Wałęsy. Internowany. Minister Pracy w rządzie T. Mazowieckiego.

 

C

Kurier polskiego podziemia, żołnierz AK. W latach 1952 -1975 kierował polską rozgłośnią Radia „Wolna Europa”. Autor m.in. „Kuriera z Warszawy”

 

D

Pierwszy niekomunistyczny premier RP po II wojnie światowej. W trakcie swojego expose zasłabł, po przerwie stwierdzając, że gospodarka polska znajduje się w podobnym co on stanie. Użył wówczas też słynnego określenia „gruba kreska”.

 

E

10 lipca 1992r. Sejm RP powołuje ją na urząd Premiera. Obecnie pełni funkcję Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej.

 

F

Oficer Sztabu Generalnego PRL, przekazał USA informacje o planach operacyjnych Układu Warszawskiego i zamiarze wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Skazany na karę śmierci za szpiegostwo. Przebywał w USA. W 1995 roku uchylono karę śmierci a w 1997 prokuratura wojskowa umorzyła śledztwo. W 1998 roku wrócił do kraju.

 

G

Opozycjonista, członek KOR i współorganizator mazowieckiej „Solidarności”. Uniknął internowania. Kierował emisją audycji podziemnego Radia „Solidarność”. Od 1989 roku nieprzerwanie senator RP.

 

H

Historyk, więzień Oświęcimia, żołnierz AK. Dwukrotny Minister Spraw Zagranicznych po 1989 roku. Mimo swego podeszłego wieku (87 lat) pełni funkcję doradcy Premiera Donalda Tuska.

 

I

Ordynariusz diecezji kieleckiej, aresztowany i skazany na 12 lat wiezienia we wrześniu 1953 roku za „szpiegostwo na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców”.

 

J

W homilii 2 VI 1979r. na Placu Zwycięstwa w Warszawie powiedział „… Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, Tej Ziemi”.

 

 

7.W lipcu 1980 r. największa fala strajków ogarnęła: (zakreśl właściwą odpowiedź)

 

a)Lubelszczyznę;            b) Dolny Śląsk;            c) Mazowsze.

 

8. Kryzys bydgoski rozpoczął się od pobicia: (zakreśl właściwą odpowiedź)

 

a)Andrzeja Gwiazdy;           b) Jana Rulewskiego;           c) Janusza Pałubickiego.

 

9.Podczas zebrania oddziału Warszawskiego ZLP mianem „dyktatury ciemniaków” komunistyczną władzę określił: (zakreśl właściwą odpowiedź) a) Paweł Jasienica;           b) Stefan Kisielewski;           c) Antoni Słonimski.

 

10.We wrześniu 1980r. w dwóch zakładach pracy województwa kieleckiego odbyły się strajki, których celem była legalizacja NSZZ "Solidarność" w naszym regionie.Podaj ich nazwę:

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

11. W dniach 13-15 grudnia 1981r. prowadzony był w jednym z zakładów pracy naszego województwa strajk przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.Podaj nazwę tego zakładu pracy:

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

12. W grudniu 1984r. w jednej ze szkół średnich we Włoszczowie uczniowie zorganizowali strajk.Podaj powód tego strajku:  ……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

13.Jakie podstawowe doktryny polityczne towarzyszyły procesowi tworzenia związków zawodowych na terenie Europy. Podaj ich nazwy:

a)……………………………………………………………………………………………………………

b)……………………………………………………………………………………………………………

c)……………………………………………………………………………………………………………

d)……………………………………………………………………………………………………………

 

14. Podaj trzy reprezentatywne ogólnopolskie centrale związkowe:

……………………………………………………….………………….…………………………………...

……………………………………………………….………………….…………………………………...

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

15.Odezwę „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej” wzywającą związkowców kraju bloku radzieckiego do wspólnej walki o swoje prawa do swobody zrzeszania się, uchwalono podczas: (zaznacz prawidłową odpowiedź)

 

a)IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR;   b) odsłonięcia Pomnika Poległych Stoczniowców 1970.   c) I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”;   d) Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny w czerwcu 1983r.

 

16.W jego życiorysie czytamy: „Ostatnim jego miejscem pracy była parafia p.w. Św. Stanisława Kostki (…) organizuje liczne działania charytatywne. Wspomaga ludzi prześladowanych i skrzywdzonych. Uczestniczy w procesach tych, którzy byli aresztowani za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. Organizuje również rozdział darów, które są przywożone z zagranicy. Od lutego 1982r. celebruje Msze Św. za Ojczyznę i wygłasza kazania patriotyczno-religijne (było ich razem 26), w których – przez pryzmat Ewangelii i nauki Kościoła – interpretuje moralny wymiar bolesnej współczesności”. O kim jest mowa?(zaznacz prawidłową odpowiedź):

 

a)Kardynał Stefan Wyszyński;   b) Kanonik Henryk Jankowski;   c) Ks. Stanisław Brzóska;   d) Ks. Jerzy Popiełuszko

 

17.Wymień wszystkich przewodniczących (podaj imię i nazwisko) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w kolejności chronologicznej

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

18.Podaj nazwę podstawowego aktu prawnego, który reguluje procedurę przeprowadzania akcji protestacyjnych
i strajków oraz rozwiązywania konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi w Polsce:

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

19.Podaj powody prowadzenia sporów zbiorowych w zakładach pracy:

……………………………………………………….………………….…………………………………...

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

20.Rozwiń skrót ZSIP

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

21.Podaj nazwisko przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Związkowego NSZZ „Solidarność” województwa kieleckiego w latach 1980-1981.

 

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

22.Wymień cechy konstytutywne związków zawodowych

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

23.W listopadzie 2006r. dwie największe światowe organizacje wolnych związków zawodowych połączyły się
w jedną. Podaj jej nazwę oraz nazwy central związkowych które ją utworzyły:

 

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

24.Na czele WRON stał: (zakreśl właściwą odpowiedź)

a) gen. Czesław Kiszczak;        b) gen. Florian Siwicki;        c) gen. Wojciech Jaruzelski.

 

25. Tragedia w kopalni „Wujek” miała miejsce:(zakreśl właściwą odpowiedź)

a) 13 XII 1981r.;          b) 16 XII 1981r.;          c) 28 XII 1981r.

 

26.Podaj nazwę charytatywnej organizacji pozarządowej ustanowionej przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego, która działa w ramach organizacji pożytku publicznego.

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

27.Co w Kielcach w stanie wojennym określano potocznie mianem „Piaski”?

……………………………………………………................................................................….

 

28.22 kwietnia 1982r. liderzy największych regionów zdelegalizowanej „Solidarności”(Zbigniew Bujak - Region Mazowsze, Bogdan Lis - Region Gdańsk, Władysław Frasyniuk - Region Dolny Śląsk, Władysław Hardek - Region Małopolska) utworzyli podziemny organ koordynujący działalność regionalnych struktur. Podaj jego nazwę
  …………………………………................................................................….

 

29.Ilu członków liczyła „Solidarność” w Regionie Świętokrzyskim przed wprowadzeniem stanu wojennego
w 1981 roku? Można pomylić się o 10 tysięcy. …………………………………….

 

30.W stanie wojennym działał KOS. Czym był? ……………………………………………………..…………........

 

31.W 1976r. po wprowadzeniu urzędowych podwyżek cen (głównie artykułów spożywczych) odbyły się protesty robotnicze. Podaj nazwy miast, w których odbyły się te protesty:   ....................................................................….

 

32.Instytucja z siedzibą wGdańsku, powołana na podstawie umowy z 2007r. w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji międzyMinistrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Pomorskim, MiastemGdańsk,NSZZ „Solidarność” iFundacją Centrum Solidarności. Celem jej działalności jest upowszechnienie dziedzictwa „Solidarności” w Polsce i innych krajach oraz czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej.

 

Podaj nazwę tej instytucji …………………………………………………………………….……………………….

 

33.Po wprowadzeniu stanu wojennego zawieszono wydawanie większości pism. Ukazywały się tylko dwie gazety centralne. Podaj ich tytuły   ……………........................................................................................................….

 

34.Na Śląsku, po wprowadzeniu stanu wojennego jako ostatnia (28 grudnia 1981r.) strajk zakończyła załoga jednej ze śląskich kopalń. Podaj nazwę tej kopalni   ..................................................................................................….

 

35.Ilu mieszkańców województwa kieleckiego internowano do końca 1982r.? Można pomylić się o 20 osób …………………………………………………….........................................

 

36.W czasie stanu wojennego w kieleckim ośrodku odosobnienia internowani wydawali dwa pisemka.

Podaj ich nazwy   ………………………………………..........................................….

 

37.Stan wojenny zniesiono: (zakreśl właściwą odpowiedź) a) 31.XII. 1982r.; b) 22.VII. 1983r.;  c) 4.VI. 1989r.

 

38.Kto stał na czele „Solidarności Walczącej” powołanej w czerwcu 1982 roku we Wrocławiu?

……………………………………………………................................................................….

 

39. Z okazji 35-lecia NSZZ "Solidarność" Region Świętokrzyski uhonorował nagrodą „PRZYJACIEL SOLIDARNOŚCI” kilkanaście osób za ich szczególną aktywność i pomoc w pracy edukacyjnej, sportowej, kulturalnej i artystycznej, które swym zaangażowaniem w związkowe życie regionu, świadczyły pomoc przy organizacji imprez i w uatrakcyjnianiu uroczystości organizowanych przez „Solidarność”. Podaj ich nazwiska

……………………………………………………................................................................….

……………………………………………………................................................................….

……………………………………………………................................................................….

……………………………………………………................................................................….

……………………………………………………................................................................….

 

40.Podczas uroczystej gali zorganizowanej z okazji 35-lecia NSZZ "Solidarność" jednej osobie z naszego Regionu wręczono tytuł Zasłużony dla NSZZ ”Solidarność”. Tytułtenprzyznany został przez ostatni Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Kto został uhonorowany tym tytułem?

…………………………………………………………………………………….…………..

 

41. W ubiegłym roku obchodziliśmy 35-rocznicę NSZZ "Solidarność". Pod jakim wspólnym hasłem odbywały się uroczystości z okazji tej rocznicy w Regionie Świętokrzyskim?

…………………………………………………………………………………………..……..

 


 

Klucz odpowiedzi - Finał wojewódzki 2016r.

 

Nr pyt.

Odpowiedzi

Liczba punktów

1.                    

a)                  Zdjęcie „Dziadów” ze sceny Teatru Narodowego

b)                  Rezolucja Związku Literatów Polskich, przywrócenie swobód twórczych i wznowienia „Dziadów”

c)                   Wyrzucenie z Uniwersytetu Warszawskiego Adama Michnika i Henryka Szlajfera.

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 3 punktów)

2.                    

Wydarzeń grudniowych, Gdańsk lub Wybrzeże, XII 1970r.

2 punkty

3.                    

a. KOR

b. ROPCiO

c. KPN

d. 1979r.

e. L. Wałęsa, A. Walentynowicz, A. Gwiazda, K. Świtoń, B. Borusewicz

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 5 punktów)

4.                    

A.                  Fałsz

B.                  Fałsz

C.                  Prawda

D.                  Fałsz

E.                  Prawda

F.                  Fałsz

G.                  Prawda

H.                 Prawda

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 8 punktów)

5.                    

a)                  Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

b)                  Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „S”

c)                   Niezależne Zrzeszenie Studentów

d)                  Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”

e)                   Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

f)                   Obywatelski Klub Parlamentarny

g)                  Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt

(max 7 punktów)

6.                    

A.                  Jerzy Buzek

B.                  Jacek Kuroń

C.                  Jan Nowak-Jeziorański

D.                  Tadeusz Mazowiecki

E.                  Hanna Suchocka

F.                  Ryszard Kukliński

G.                 Zbigniew Romaszewski

H.                 Władysław Bartoszewski

I.                    Bp. Czesław Kaczmarek

J.                   Jan Paweł II

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt

(max 10 punktów)

7.                    

a) Lubelszczyznę

1 punkt

8.                    

b) Jana Rulewskiego

1 punkt

9.                    

b) Stefan Kisielewski

1 punkt

10.                

- Iskra

- Chemar

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt

(max 2 punkty)

11.                

Huta Ostrowiec

1 punkt

12.                

walka o krzyże (krzyże)

1 punkt

13.                

korporacjonizm, syndykalizm, leninizm, tradeunionizm

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt

(max 4 punkty)

14.                

- NSZZ „Solidarność”

- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)

- Forum Związków Zawodowych (FZZ)

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt

(max 3 punkty)

15.                

C) I KZD NSZZ „Solidarność”

1 punkt

16.                

D) Ks. Jerzy Popiełuszko

1 punkt

17.                

Lech Wałęsa – Marian Krzaklewski – Janusz Śniadek – Piotr Duda

4 punkty

18.                

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

1 punkt

19.        

- warunki pracy

- warunki płacy

- świadczenia socjalne

- prawa i wolności związkowe

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt

(max 4 punkty)

20.                

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

1 punkt

21.                

M. Domińczyk

1 punkt

22.                

ergatocentryzm, niezależność, samorządność

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt

(max 3 punkty)

23.                

MKWZZ + ŚKP = MKZZ

3 punkty

24.                

c) gen. Wojciech Jaruzelski

1 punkt

25.                

b) 16.XII.1981r.

1 punkt

26.                

Fundacja Dla Dobra Wspólnego

1 punkt

27.                

Kielecki ośrodek odosobnienia

1 punkt

28.                

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”

1 punkt

29.                

256 tysięcy (246 – 266 tys.)

1 punkt

30.                

Komitet Oporu Społecznego lub gazeta podziemna

1 punkt

31.                

Radom, Ursus, Płock

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 3 punkty)

32.                

Europejskie Centrum Solidarności

3 punkty

33.                

„Trybuna Ludu”

„Żołnierz Wolności”

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt

(max 2 punkty)

34.                

Kopalnia Piast

1 punkt

35.                

368 osób (348-388 osób)

1 punkt

36.                

„Gryps”

„Krata”

za każdą prawidłową odpowiedź 2 punkty

(max 4 punkty)

37.                

b) 22.VII.1983r.

1 punkt

38.                

Kornel Morawiecki

1 punkt

39.                

 

1.                   Ks. Bogdan Szymkiewicz

2.                   Zdzisław Antolski

3.                   Krzysztof Błaszkiewicz

4.                   Lidia Chmielewska

5.                   Jan Główka

6.                   Maria Kowalczyk

7.                   Bogumił Krzyszczak

8.                   Wiesław Kwiatkowski

9.                   Bogusław Olczyk

10.               Wiesława Rutkowska

11.               Ryszard Śmietanka – Kruszelnicki

12.               Iwona Trątnowiecka

 

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt

(max 12 punktów)

40.                

Ksiądz Jan Iłczyk

2 punkty

41.                

Karnawał „Solidarności” 1980-2015

2 punkty

RAZEM

107  punktów

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego