NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiXIX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność"

1. Regulamin XIX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ "Solidarność"

2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu

3. Załącznik Nr 2 do Regulaminu

 

 

Regulamin XIX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”
(edycja XIX – rok szkolny 2022 / 2023)

1. Organizatorzy
- Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”;
- Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

2. Patronat honorowy
– Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” - Piotr Duda.

3. Patronat medialny
- Tygodnik Solidarność.

4. Temat konkursu

Tematyka konkursu dotyczy związków zawodowych a szczególnie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Konkurs w znacznym zakresie obejmuje także zagadnienia związane z najnowszą (powojenną) historią Polski, oraz wiedzy o społeczeństwie. Konkurs w swej tematyce obejmuje podstawową wiedzę (także w ujęciu historycznym) dotyczącą ruchu związkowego w Polsce i na świecie, a w tym kontekście dotyka również uniwersalnych celów i funkcji związków zawodowych. Ponadto dotyczy także (w stopniu podstawowym) zagadnień związanych z prawem pracy oraz bezpieczeństwem pracy.
Tematyka konkursu podyktowana jest względami poznawczymi i społecznymi.
Wiedza o celach, funkcjach i działalności związków zawodowych, jako jednego z konstytucyjnych filarów demokratycznego państwa wymaga ciągłego poznawania przez uczniów, aby mogli oni w stopniu zadowalającym partycypować w życiu społecznym.
Zakres tematyczny konkursu zawiera załącznik nr 1.

5. Adresaci konkursu

- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność” adresowany jest do uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Skierowany jest on do młodych ludzi, uczestników życia społecznego, którzy już niebawem wejdą w okres aktywności zawodowej, a co za tym idzie, powinni się do tego jak najlepiej przygotować.
- Konkurs jest dobrowolny a warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez dyrekcję bądź wychowawców deklaracji przystąpienia uczniów szkoły do konkursu.
Szkoły składają zgłoszenia (w formie elektronicznej, listowej, bądź telefonicznej) do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” do dnia 24 stycznia 2023 roku.

6. Etapy konkursu

6.1. Zapoznanie się z wiedzą o związkach zawodowych, w szczególności o NSZZ „Solidarność” w formie:
- lekcji tematycznej prowadzonej przez nauczycieli wytypowanych przez Dyrektora Szkoły lub nauczycieli związkowych (NSZZ „Solidarność”) na życzenie szkół,
- literatury zaproponowanej przez organizatora a dotyczącej przedmiotu konkursu, którą zawiera załącznik nr 2.

6.2. Konkursy wewnątrzszkolne (I etap, eliminacje szkolne)

- przeprowadzone będą 3 marca 2023r. w formie testowej przez komisje szkolne, powołane przez szkoły. Testy i klucze do nich dostarczą do szkół w zapieczętowanych kopertach pracownicy Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” lub zostaną przesłane pocztą;
- każda szkoła wyłoni jednego finalistę szczebla wojewódzkiego na każdą rozpoczętą piątkę uczestników, z największą ilością punktów. Decyzją organizatorów konkursu klucz wyłaniania finalistów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych wszystkich uczestników (uczniów) biorących udział w konkursie, o czym uczestnicy jeszcze przed I etapem, (eliminacje szkolne) zostaną poinformowani;
- niezwłocznie po przeprowadzonym egzaminie, szkoły przesyłają protokół z eliminacji (listownie, faksem bądź poczta elektroniczną) do Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”;
- wyłonieni na podstawie zweryfikowanych protokołów uczniowie stają się uczestnikami II etapu konkursu – finału wojewódzkiego).

6.3. Konkurs finałowy (II etap)

- przeprowadzony będzie 27 marca 2023r., przez komisję powołaną w porozumieniu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z Kuratorium Oświaty w Kielcach;
- konkurs finałowy przeprowadzony będzie w formie testowej;
- suma punktów zdobytych przez ucznia wyłoni laureatów szczebla wojewódzkiego.

7. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

- ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 18 kwietnia 2023r.
- przewiduje się trzy pierwsze miejsca dla zwycięzców konkursu oraz siedem wyróżnień dla finalistów;
- laureaci konkursu (zwycięzcy oraz uczniowie wyróżnieni) otrzymają nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy;
- Ilość wyróżnionych uczniów decyzją organizatorów może ulec zwiększeniu.
Dyplomy za udział w finale wojewódzkim konkursu otrzymają wszyscy uczestnicy finału wojewódzkiego.

 

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego