NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiXVI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność"

Pytania i odpowiedzi - XVI Finał wojewódzki (12.04.2018r.)

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

(edycja XVI - 2018r.)

 

1. Organizatorzy

- Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

- Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

 

2. Patronat honorowy

– Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” - Piotr Duda

 

3. Patronat medialny

- Tygodnik Solidarność

 

4. Temat konkursu

 

Tematyka konkursu dotyczy związków zawodowych a szczególnie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Ponadto, konkurs swym zakresem obejmuje zagadnienia z okresu najnowszej (powojennej) historii Polski i wiedzy o społeczeństwie. Konkurs w swej tematyce obejmuje podstawową wiedzę o ruchu związkowym w Polsce i na świecie, ponadto dotyka uniwersalnych celów i funkcji związków zawodowych. Dotyczy także (w stopniu podstawowym) zagadnień związanych z prawem pracy i bezpieczeństwem pracy. Tematyka konkursu podyktowana jest względami poznawczymi i społecznymi. Cele, funkcje i działalność związków zawodowych, jako jednego z głównych filarów demokratycznego państwa wymagają poznania, aby młodzi ludzie mogli w stopniu zadowalającym partycypować w życiu społecznym. Szczegółową tematykę konkursu zawiera załącznik nr 1.

 

5. Adresaci konkursu

 

- Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność” jest adresowany do uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Skierowany jest on do młodych ludzi, którzy za parę lat wejdą w aktywne życie zawodowe i społeczne, a co za tym idzie, powinni się oni do tego jak najlepiej przygotować.

- Konkurs jest dobrowolny a warunkiem uczestnictwa jest deklaracja dyrekcji bądź wychowawców o przystąpieniu uczniów szkoły do konkursu.

 

6. Etapy konkursu

 

6.1. Zapoznanie się z wiedzą o związkach zawodowych, w szczególności o NSZZ „Solidarność” w formie:

 

- lekcji tematycznej prowadzonej przez nauczycieli wytypowanych przez Dyrektora Szkoły lub nauczycieli związkowych (NSZZ „Solidarność”) na życzenie szkół,

- zaproponowanej literatury dotyczącej przedmiotu konkursu.

Ułatwi to zaproponowana literatura, którą zawiera załącznik nr 2.

 

6.2. Konkursy wewnątrzszkolne (I etap)

 

- przeprowadzone będą 9 marca 2018r. w formie testowej przez komisje szkolne powołane przez dyrektorów szkół. Testy i klucze do nich dostarczą do szkół w zapieczętowanych kopertach pracownicy Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” lub zostaną przesłane pocztą.

- każda szkoła wyłoni jednego finalistę szczebla wojewódzkiego na każdą rozpoczętą piątkę uczestników, z największą ilością punktów. Decyzją organizatorów klucz wyłaniania finalistów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych wszystkich uczestników konkursu.

- wyłonieni w ten sposób uczniowie stają się uczestnikami (II etapu konkursu finałowego).

 

6.3. Konkurs finałowy (II etap)

 

- przeprowadzony będzie 12 kwietnia 2018r. przez komisję powołaną w porozumieniu Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z Kuratorium Oświaty w Kielcach;

- konkurs finałowy przeprowadzony będzie w formie testowej;

- suma punktów zdobytych przez ucznia wyłoni laureatów wojewódzkich;

- w przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzców na podstawie punktacji komisja może przeprowadzić dodatkowy egzamin ustny.

 

7. Ogłoszenie wyników wręczenie nagród

 

- ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 26 kwietnia 2018r.

- przewiduje się trzy pierwsze miejsca dla laureatów konkursu oraz siedem wyróżnień dla finalistów;

- laureaci konkursu a także uczniowie wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Ilość wyróżnionych uczniów decyzją organizatorów może ulec zmianie.

Dyplomy za udział w finale wojewódzkim konkursu otrzymają wszyscy jego uczestnicy.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu

Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

 

Tematyka konkursu

Uczniowie biorący udział w konkursie powinni nabyć wiedzę ogólną w zakresie:

 

1.Wydarzenia związane z najnowszą historią Polski

- czerwiec 1956;

- marzec 1968;

- grudzień 1970;

- czerwiec 1976;

- rok 1980, w tym powstanie NSZZ "Solidarność";

- stan wojenny i okres do 1989r.;

- rok 1989, w tym m.in. Okrągły Stół, ponowna rejestracja NSZZ "Solidarność", wybory parlamentarne;

- najważniejsze wydarzenia z życia społeczno - politycznego (w tym związków zawodowych) w Polsce z lat 1990-2017.

 

2.Tematyka dotycząca podstawowych nurtów ruchu związkowego w świecie, w tym dzisiejsze Międzynarodowe Centrale Związkowe.

 

3.Teoretyczne podstawy funkcjonowania związku zawodowego, w tym m.in.

- cechy konstytutywne związków zawodowych;

- funkcje związków zawodowych;

- struktura i funkcjonowanie NSZZ "Solidarność".

 

4.Wiedza ogólna dotycząca prawnego funkcjonowania związków zawodowych w Polsce.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu

Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

 

Zalecana literatura:

- Statut NSZZ „Solidarność”. (www.solidarnosc-swietokrzyska.pl);

- Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o Związkach Zawodowych (Dz.U.z 2001r. Nr 79 poz. 854 Nr 100 poz. 1080 Nr 128 poz. 1405 z 2002r Nr 135 poz. 1146). (www.solidarnosc-swietokrzyska.pl)

- Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55 z 1997r. Nr 82 poz.518 Nr 88 poz.554 z 1999r. Nr 72 poz.802 z 2000r. Nr 107 poz.1127 z 2002r. Nr 74 poz. 676.

- Józef Tischner, „Etyka Solidarności”, Kraków 1992r., Wyd. Znak.

- Ks. Franciszek Kampka, „Istota i zadania związków zawodowych w świetle dokumentów społecznych Kościoła”, Lublin 1990, Redakcja Wydawnictw KUL.

- Świętokrzyskie Zeszyty Związkowe „Związki Zawodowe w Polsce i na świecie – historia i współczesność.Adres strony: http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/pl/menu_lewe/nasze_publikacje/swietokrzyskie_zeszyty_zwiazkowe_nszz__solidarnosc/

- Świętokrzyskie Zeszyty Związkowe NSZZ "Solidarność" nr 12 Adres strony: http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/pl/menu_lewe/nasze_publikacje/swietokrzyskie_zeszyty_zwiazkowe_nszz__solidarnosc/

- Piotr Bielawski, Romuald Lazarowicz, „Dziwny 1989”, Warszawa 1999.

- Jerzy Holzer, „Solidarność 1980-1981”, Warszawa 1994.

- Marek Pernal, Jan Skórzyński, „Kalendarium Solidarności 1980-1989”, Warszawa 1999.

- M. Łapiński, M. Moskit, „Konspira”, Warszawa-Gdańsk 1989.

- Andrzej Paczkowski, „Pół wieku dziejów Polski 1939-1989”, Warszawa 1991.

- Jerzy Holzer, K. Leski, „Solidarność w podziemiu”, Warszawa 1990.

- Dudek, T. Marszałkowski, „Walki uliczne w PRL 1956-1989”, Kraków 1999.

- Dudek, „Pierwsze lata III Rzeczypospolitej”, Warszawa 1997.

- Ł. Kamiński, G. Waligóra, „Solidarność 1980-1989 tom VI”, Warszawa 2010.

- „Studia Muzealno-Historyczne, tom I”, Kielce 2009.

- Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, „Solidarność, opozycja i opór społeczny w Regionie Świętokrzyskim 1980-1989”,
Kielce 2010.

- Marzena Grosicka, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, „Stan wojenny w regionie świętokrzyskim 1981-1983. Wybrane zagadnienia”, Kielce 2011.

- A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989,Warszawa 2010.

- M. Grosicka, R. Śmietanka-Kruszelnicki, NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski(w:) Solidarność 1980-1981,t. 6: Polska Południowa,red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 737-823.

- W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2000,Warszawa 2001.

 

Ponadto przydatne w konkursie informacje mogą znajdować się m.in. na stronach internetowych:

 

1. Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność":

www.solidarnosc-swietokrzyska.pl

 

2. Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność":

 www.solidarnosc.org.pl

 

3. Na portalach edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej, m.in.:

www.sierpien1980.pl

www.13grudnia81.pl

xj.popieluszko.pl

www.rok1989.pl

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego