NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiXVII Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność"

Kielce, 8 kwietnia 2019r.

..........................................................................

                   imię i nazwisko ucznia

Ilość punktów .............................

..........................................................................

                       nazwa szkoły

 

 

XVII Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność"

Finał wojewódzki 2019r.

 

 

1.Za postawienie w stan likwidacji Stoczni Gdańskiej, w której narodziła się „Solidarność”, odpowiedzialny był rządpod kierownictwem (zaznacz prawidłową odpowiedź):

a).StanisławaKani.

b). WojciechaJaruzelskiego.

c).TadeuszaMazowieckiego.

d).MieczysławaRakowskiego.

 

2. Kto jest autorem słów (imię i nazwisko):

 

Solidarni, nasz jest ten dzień,

A jutro jest nieznane,

Lecz żyjmy tak, jak gdyby nasz był wiek;

Pod wolny kraj spokojnie kładź fundament.

A jeśli ktoś nasz polski dom zapali,

To każdy z nas gotowy musi być,

Bo lepiej byśmy stojąc umierali,

Niż mamy klęcząc na kolanach żyć.

Solidarni, nasz jest ten dzień;

Zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel!

 

…………………………………………………………..

 

3. Fizyk, zorganizował po 13 grudnia 1981r. druk pierwszego w kraju pisma podziemnego,którenosiłotytuł„ZDnianaDzień”. W czerwcu1982r.we Wrocławiu stanął na czele założonej przez siebie organizacji „Solidarność Walcząca”. Podaj imię i nazwisko.

 

…………………………………………………………..

 

4. W lipcu 1980 r. największa fala strajków ogarnęła: (zaznacz właściwą odpowiedź)

 

a) Lubelszczyznę;            b) Dolny Śląsk;            c) Mazowsze.

 

5. Podaj powody prowadzenia sporów zbiorowych w zakładach pracy:

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

6. Podaj nazwę charytatywnej organizacji pozarządowej ustanowionej przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", która działa w ramach organizacji pożytku publicznego.

 

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

7. Kto był pierwszym redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność”?

 

……………………………………………………….………………….…………………………………...

8. Aktualnie, jak długo trwa kadencja władz związkowych?

 

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

9. W dniu 4 kwietnia 2019r. przed Urzędami Wojewódzkimi odbyły się demonstracje związkowe.
Pod jakim hasłem związkowcy demonstrowali?

 

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

10. Jakie firmy z województwa świętokrzyskiego w 2019r. uzyskały certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom?

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

11. Jaki procent pracowników musi zrzeszać zakładowa organizacja związkowa skupiona
w ogólnokrajowej centrali reprezentatywnej, aby posiadać status organizacji reprezentatywnej?

 

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

12. Jaki procent pracowników musi zrzeszać zakładowa organizacja związkowa, która nie jest zrzeszona w ogólnokrajowej centrali reprezentatywnej, aby posiadać status organizacji reprezentatywnej?

 

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

13.W trakcie jakich wydarzeń w najnowszej historii Polski robotnicy po raz pierwszy postulowali utworzenie niezależnych od władz związków zawodowych (podaj ich rok, miesiąc i miejsce):

 

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

14. Po wydarzeniach 1976 roku powstało kilka organizacji które programowo deklarowały obronę robotników (podaj ich nazwy ):

 

……………………………………………………….………………….…………………………………...

 

15.Z jakim miastem związane są wydarzenia 1956r.?           ……………………………………...

 

16.W 1980 roku rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, w jakim miesiącu?
(zaznacz prawidłową odpowiedź):            a) czerwiec,     b) lipiec,     c) sierpień

 

17. Gdzie i kiedy odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. (zaznacz prawidłową odpowiedź):

a) Warszawa, Pałac Kultury i Nauki 14-18 wrzesień 1980r.

b) Szczecin, Wojewódzki Dom Kultury 15-17 lipiec 1981r.

c) Gdańsk, Hala Olivii 5-10.IX  i  26.IX-7.X.1981r.

 

18. Kiedy został powołany Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, w skład którego w początkowej fazie weszły zakłady pracy Wybrzeża? (zaznacz prawidłową odpowiedź):

 

a) 16 sierpnia 1980r.,     b) 20 lipca 1980r.,     c) 12 września 1980r.

 

19.Kiedy podpisano porozumienie w sprawie zgłoszonych postulatów między MKS w Szczecinie
i delegacją rządową? (zaznacz prawidłową odpowiedź):

 

a)15 lipca 1980r.,     b) 30 sierpnia 1980r.,     c) 30 września 1980r.

 

20. Rozwiń skróty:

a) WRON - ………………………………………………………………………………………………..……

b) ROPCiO - …………………………………………………………………………………………..………

c) TKK NSZZ "Solidarność" - ……………………………………………………………………….………

d) KOR - ………………………………………………………………………….…………………………….

e) PRON - ………………………………………………………………..……………………………………

f) MKS - ……………………………………………………………………………..…………………………

g) CRZZ - ………………………………………………………………………………………………………

 

21. Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe.

Wpisz odpowiednią literę P (Prawda), F (Fałsz)

 

1.

Nazwę Polska Rzeczpospolita Ludowa wprowadziła konstytucja uchwalona w 1952r.

 

2.

Kontakty w Watykanem zostały zerwane w 1946r. przez władze polskie

 

3.

UPA to jeden z organów rozbudowanego aparatu bezpieczeństwa w Polsce po II wojnie światowej

 

4.

Od 1945r. w Warszawie pod redakcją kardynała Sapiehy zaczął wychodzić „Tygodnik Powszechny”

 

5.

OPZZ powstało jako przeciwwaga do niezależnego związku robotniczego w 1980r.

 

6.

Obrady „Okrągłego Stołu” zakończyły się 2 czerwca 1989r.

 

 

 

22. Zaznacz znakiem „x” te ograniczenia praw obywatelskich, które zostały w Polsce wprowadzone podczas stanu wojennego:

 

a

Kontrolowanie rozmów telefonicznych

 

b

Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych po godz. 13.00

 

c

Godzina policyjna od 22.00 do 6.00

 

d

Masowe aresztowania działaczy opozycji

 

e

Ograniczenie praw poruszania się po kraju

 

f

Zawieszenie działalności większości organizacji społecznych

 

g

Masowe aresztowania duchownych

 

 

23. Odpowiedz, który Sejm i dlaczego został nazwany kontraktowym.

 

a)(który?)………………………………………….……….………………………………………

 

b)(dlaczego?) ………………………………………………………………………………………

 

24. Uzupełnij tabelkę, podając w odpowiednich miejscach daty (rok).

 

 

Wydarzenie

Data

a

Zniesienie stanu wojennego

 

b

Powstanie KOR-u

 

c

Powstanie Komitetu Obywatelskiego

 

d

Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki

 

e

Śmierć Prymasa Tysiąclecia

 

f

Powstanie „Solidarności”

 

 

 

25. Wymień kolejnych przewodniczących NSZZ "Solidarność" w latach 1981-2019 (imię, nazwisko).

 

……………………………………………………………………………………….……………

 

26. Po II wojnie światowej w okresie rządów PRL nastąpił pierwszy kryzys społeczno-polityczny
w 1956r. Przypomnij sobie tamte wydarzenia i odpowiedz na poniższe pytania.

a)Podaj nazwę miasta, w którym zostały zapoczątkowane rozruchy robotnicze   .………………………

 

b)Podaj nazwę zakładu pracy, w którym doszło do wystąpień robotniczych: …………………………………

 

27. Integralną częścią „Tygodnika Solidarność” jest wydawane przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego

 

pismo – podaj jego nazwę. ………………………………..……………………………………………

 

28. Podaj nazwę podstawowego aktu prawnego, który reguluje procedurę przeprowadzania akcji protestacyjnych i strajków oraz rozwiązywania konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami

zawodowymi w Polsce.   ………………………..…………………………………………………………

 

29. Jaki podstawowy akt prawny reguluje funkcjonowanie NSZZ „Solidarność”?  ……………………………

 

30. Podaj trzy funkcje związków zawodowych określone w pracy F. Kampki „Istota i zadania związków

 

zawodowych”:   ………………………………………………………………………………………

 

31. Podaj trzy reprezentatywne ogólnopolskie centrale związkowe.

 

…………………………..……;    ……………………..…………;    ……………………..…………

 

32.Wymień cechy konstytutywne związków zawodowych   …………….……………………..……………

 

33. W PRL-u po raz pierwszy postulowano utworzenie niezależnych od władz związków zawodowych

 

w trakcie …………………… (gdzie) …………………… (kiedy) ……………………

 

34.W listopadzie 2006r. dwie największe światowe organizacje wolnych związków zawodowych połączyły się w jedną. Podaj jej nazwę oraz nazwy central związkowych, które ją utworzyły:

 

………………………………………………………………………………………………………

 

35.Jakie podstawowe doktryny polityczne towarzyszyły procesowi tworzenia związków zawodowych
na terenie Europy. Podaj ich nazwy:

a)……………………………………………………………………………………………………………

 

b)……………………………………………………………………………………………………………

 

c)……………………………………………………………………………………………………………

 

d)……………………………………………………………………………………………………………

 

36. Instytucja z siedzibą wGdańsku, powołana na podstawie umowy z 2007r. w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji międzyMinistrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Pomorskim, MiastemGdańsk,NSZZ „Solidarność” iFundacją Centrum Solidarności. Celem jej działalności jest upowszechnienie dziedzictwa „Solidarności” w Polsce i innych krajach oraz czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej. Podaj nazwę tej instytucji  …………………………………………………………….……….

 

37.Na przełomie 1980 i 1981r. w całym kraju powstawały regionalne struktury NSZZ „Solidarność”.
Kto został pierwszym (od listopada 1980r.) przewodniczącym Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”? (zaznacz prawidłową odpowiedź)

 

a)Mirosław Domińczyk,    b) Jerzy Stępień,    c) Marian Jaworski,    d) Ryszard Iwańczyk.

 

38.W grudniu 1984r. w jednej ze szkół średnich we Włoszczowie uczniowie zorganizowali strajk.

Podaj powód tego strajku   …………………………..............................................................…………….

 

39.Ilu mieszkańców województwa kieleckiego internowano do końca 1982r.?

Można pomylić się o 20 osób …………………………………………………….........................................

 

40.Ilu członków liczyła „Solidarność” w Regionie Świętokrzyskim przed wprowadzeniem stanu wojennego w 1981 roku? Można pomylić się o 10 tysięcy. ………………………………

 

41.Co w Kielcach w stanie wojennym określano potocznie mianem „Piaski”?

 

……………………………………………………................................................................….

 

42.15 grudnia 1981r. około 70 osób strajkowało w jednym z kieleckich zakładów pracy.

 

Podaj jego nazwę   ………………………………………………….…….........................................

 

43.Ksiądz diecezji radomskiej, (zm. 16 lutego 2014r.), za swoją działalność duszpasterską otrzymał
18 wyroków i 9 razy przebywał w więzieniu, był karany przez sądy i kolegia w okresie PRL-u za obronę krzyży w szkole w swojej pierwszej parafii w Ożarowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego oraz odprawianie mszy i nauczanie religii w Wierzbicy koło Radomia. W 1972r. uwolnił „więzioną” przez komunistów przez 6 lat kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, były proboszcz parafii św. Andrzeja w Suchedniowie.

Podaj jego imię i nazwisko …………………………………………………………………….……..

 

44. Wybierz spośród niżej wymienionych nazwę związku zawodowego rolników, powstałego w 1981r.
i działającego do dzisiaj.

a)NSZZ Solidarność RI

 

b)Solidarność Wiejska

 

c)Związek Zawodowy Kółek i Organizacji Rolniczych

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego