NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiRegulamin XVII Konkursu Wiedzy o NSZZ "Solidarność" 2019r.

Dyrekcje
Szkół Średnich
Województwa ŚwiętokrzyskiegoSzanowni  Państwo

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału w kolejnej - XVII edycji, organizowanego przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wspólnie z Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”.
Adresatami konkursu, podobnie jak było to w latach ubiegłych, są uczniowie szkół średnich naszego województwa. Natomiast zasadniczym celem konkursu jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań najnowszą historią naszej Ojczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej oraz rozwijanie wiedzy o ruchu związkowym w Polsce i na świecie a tym samym zwrócenie uwagi na rolę związków zawodowych, jaką odgrywają w naszym życiu zawodowym i społecznym. Podstawową tematyką są więc wydarzenia związane z najnowszą historią Polski, „Solidarności” oraz ruchu związkowego w Polsce i na świecie. Jego tematyka dotyczy także uniwersalnych funkcji i celów działania związków zawodowych, jako jednego z filarów każdego demokratycznego państwa.
Regulamin konkursu wraz z bibliografią oraz zakresem tematycznym znajdują się na stronach internetowych Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”:  www.solidarnosc,home.pl (zakładka: Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność”) oraz Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty: http://kuratorium.kielce.pl/
Zgłoszenia o wzięciu udziału w konkursie prosimy przesyłać na adres Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” listownie, pocztą elektroniczną, fax-em ewentualnie telefonicznie w terminie do dnia 8 lutego 2019r.
W zgłoszeniu prosimy o podanie:
1. nazwy szkoły,
2. imię i nazwisko (nr tel.) nauczyciela odpowiedzialnego oraz
3. przewidywalną liczbę uczniów chcących wziąć w nim udział.
Finał konkursu zostanie przeprowadzony 8 kwietnia 2019r. Oczywiście, poprzedzony on zostanie (eliminacjami) etapem szkolnym, który przewidziano na 8 marca 2019r. Egzamin szkolny, według przyjętego w regulaminie klucza, wyłoni finalistów szczebla wojewódzkiego. Informujemy jednocześnie, że wzorem lat ubiegłych organizatorzy przewidują dla  laureatów konkursu cenne nagrody rzeczowe. Nagrodę dla zwycięzcy funduje przewodniczący NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda, sprawujący jednocześnie Patronat Honorowy nad naszym konkursem. Fundatorami nagród będą ponadto: Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty i inni sponsorzy, wśród których corocznie są świętokrzyskie samorządy oraz zakładowe struktury naszego Związku.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przewidziano na dzień 24 kwietnia 2019 roku.
Serdecznie zapraszamy uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o NSZZ „Solidarność”.

Z poważaniem

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”


Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ "Solidarność"
(edycja XVII – 2019r.)1. Organizatorzy
- Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
- Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

2. Patronat honorowy
– Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” - Piotr Duda

3. Patronat medialny
- Tygodnik Solidarność

4. Temat konkursu

Tematyka konkursu dotyczy związków zawodowych a szczególnie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Ponadto, konkurs swym zakresem obejmuje zagadnienia z okresu najnowszej (powojennej) historii Polski i wiedzy o społeczeństwie. Konkurs w swej tematyce obejmuje podstawową wiedzę o ruchu związkowym w Polsce i na świecie, ponad to dotyka uniwersalnych celów i funkcji związków zawodowych. Dotyczy także (w stopniu podstawowym) zagadnień związanych z prawem pracy i bezpieczeństwem pracy. Tematyka konkursu podyktowana jest względami poznawczymi i społecznymi. Cele, funkcje i działalność związków zawodowych, jako jednego z głównych filarów demokratycznego państwa wymagają poznania, aby młodzi ludzie mogli w stopniu zadowalającym partycypować w życiu społecznym. Zakres tematyki konkursu zawiera załącznik nr 1.

5. Adresaci konkursu

- Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność” jest adresowany do uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Skierowany jest on do młodych ludzi, którzy już niebawem wejdą w okres aktywnego życia zawodowego i społecznego, a co za tym idzie, powinni się oni do tego jak najlepiej przygotować.
- Konkurs jest dobrowolny a warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez dyrekcję bądź wychowawców deklaracji przystąpienia uczniów szkoły do konkursu.
Zgłoszenia składane są (w formire elektronicznej, listowej bądź telefonicznej) do Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”do dnia 8 lutego 2019r.

6. Etapy konkursu
6.1. Zapoznanie się z wiedzą o związkach zawodowych, w szczególności o NSZZ „Solidarność” w formie:

- lekcji tematycznej prowadzonej przez nauczycieli wytypowanych przez Dyrektora Szkoły lub nauczycieli związkowych (NSZZ „Solidarność”) na życzenie szkół,
- zaproponowanej literatury dotyczącej przedmiotu konkursu, co, którą zawiera załącznik nr 2.

6.2. Konkursy wewnątrzszkolne (I etap)

- przeprowadzone będą 8 marca 2019r. w formie testowej przez komisje szkolne powołane przez dyrektorów szkół. Testy i klucze do nich dostarczą do szkół w zapieczętowanych kopertach pracownicy Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” lub zostaną przesłane one pocztą.
- każda szkoła wyłoni jednego finalistę szczebla wojewódzkiego na każdą rozpoczętą piątkę uczestników, z największą ilością punktów. Decyzją organizatorów klucz wyłaniania finalistów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych wszystkich uczestników konkursu.
- wyłonieni w ten sposób uczniowie stają się uczestnikami II etapu konkursu – finału wojewódzkiego.

6.3. Konkurs finałowy (II etap)

- przeprowadzony będzie 8 kwietnia 2019r., przez komisję powołaną w porozumieniu Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z Kuratorium Oświaty w Kielcach;
- konkurs finałowy przeprowadzony będzie w formie testowej;
- suma punktów zdobytych przez ucznia wyłoni laureatów wojewódzkich;
- w przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzców na podstawie punktacji komisja może przeprowadzić dodatkowy egzamin ustny.

7. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

- ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 24 kwietnia 2019r.
- przewiduje się trzy pierwsze miejsca dla laureatów konkursu oraz siedem wyróżnień dla finalistów;
- laureaci konkursu a także uczniowie wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe, oraz okolicznościowe dyplomy. Ilość wyróżnionych uczniów decyzją organizatorów może ulec zwiększeniu.
Dyplomy za udział w finale wojewódzkim konkursu otrzymają wszyscy uczestnicy finału wojewódzkiego.


Załącznik nr 1
do Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o NSZZ „Solidarność”Tematyka konkursu
Uczniowie biorący udział w konkursie powinni nabyć wiedzę ogólną w zakresie:

1. Wydarzeń związanych z najnowszą (powojenną) historią Polski
- czerwiec 1956;
- marzec 1968;
- grudzień 1970;
- czerwiec 1976;
- rok 1980, w tym powstanie NSZZ "Solidarność";
- stan wojenny i okres do 1989r.;
- rok 1989, w tym m.in. Okrągły Stół, ponowna rejestracja NSZZ "Solidarność", wybory parlamentarne;
- najważniejsze wydarzenia z życia społeczno - politycznego (w tym związków zawodowych) w Polsce z lat 1990-2018.

2. Tematyki dotyczącej podstawowych nurtów ruchu związkowego, w tym dzisiejsze Międzynarodowe Centrale Związkowe.

3. Teoretycznych podstaw funkcjonowania związku zawodowego, w tym m.in.
- cechy konstytutywne związków zawodowych;
- funkcje związków zawodowych;
- aktualna struktura i funkcjonowanie NSZZ "Solidarność".

4. Wiedzy ogólnej dotyczącej prawnego funkcjonowania związków zawodowych w Polsce.

Załącznik nr 2
do Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o NSZZ „Solidarność”Zalecana literatura:
- Statut NSZZ „Solidarność” ( www.solidarnosc-swietokrzyska.pl)

- Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o Związkach Zawodowych (Dz.U.z 2001r. Nr 79 poz. 854 Nr 100 poz. 1080 Nr 128 poz. 1405 z 2002r Nr 135 poz. 1146). (www.solidarnosc-swietokrzyska.pl)  

- Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55 z 1997r. Nr 82 poz.518 Nr 88 poz.554 z 1999r. Nr 72 poz.802 z 2000r. Nr 107 poz.1127 z 2002r. Nr 74 poz. 676.

- Józef Tischner, „Etyka Solidarności”, Kraków 1992r., Wyd. Znak.

- Ks. Franciszek Kampka, „Istota i zadania związków zawodowych w świetle dokumentów społecznych Kościoła”, Lublin 1990, Redakcja Wydawnictw KUL.

- Świętokrzyskie Zeszyty Związkowe „Związki Zawodowe w Polsce i na świecie – historia i współczesność. Adres strony:
 http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/pl/menu_lewe/nasze_publikacje/swietokrzyskie_zeszyty_zwiazkowe_nszz__solidarnosc

- Świętokrzyskie Zeszyty Związkowe NSZZ "Solidarność" nr 12 Adres strony: http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/pl/menu_lewe/nasze_publikacje/swietokrzyskie_zeszyty_zwiazkowe_nszz__solidarnosc

- Piotr Bielawski, Romuald Lazarowicz, „Dziwny 1989”, Warszawa 1999.

- Jerzy Holzer, „Solidarność 1980-1981”, Warszawa 1994.

- Marek Pernal, Jan Skórzyński, „Kalendarium Solidarności 1980-1989”, Warszawa 1999.

- M. Łapiński, M. Moskit, „Konspira”, Warszawa-Gdańsk 1989.

- Andrzej Paczkowski, „Pół wieku dziejów Polski 1939-1989”, Warszawa 1991.

- Jerzy Holzer, K. Leski, „Solidarność w podziemiu”, Warszawa 1990.

- Dudek, T. Marszałkowski, „Walki uliczne w PRL 1956-1989”, Kraków 1999.

- Dudek, „Pierwsze lata III Rzeczypospolitej”, Warszawa 1997.

- Ł. Kamiński, G. Waligóra, „Solidarność 1980-1989 tom VI”, Warszawa 2010.

- „Studia Muzealno-Historyczne, tom I”, Kielce 2009.

- Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, „Solidarność, opozycja i opór społeczny w Regionie Świętokrzyskim 1980-1989”, Kielce 2010.

- Marzena Grosicka, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, „Stan wojenny w regionie świętokrzyskim 1981-1983. Wybrane zagadnienia”, Kielce 2011.

- A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010.

- M. Grosicka, R. Śmietanka-Kruszelnicki, NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski (w:) Solidarność 1980-1981, t. 6: Polska Południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 737-823.

- W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2000, Warszawa 2001.

Ponadto przydatne w konkursie informacje można znaleźć na stronach internetowych m.in:

1. Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność":
www.solidarnosc-swietokrzyska.pl

2. Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność":
 www.solidarnosc.org.pl

3. Na portalach edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej, m.in.:
www.sierpien1980.pl
www.13grudnia81.pl
xj.popieluszko.pl
www.rok1989.pl

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego