NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiXVIII Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność"

 
 
 
 

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

(edycja XVIII – rok 2022)

 1. Organizatorzy

- Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”
- Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty
 
2. Patronat honorowy
 
– Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” - Piotr Duda
 
3. Patronat medialny
 
- Tygodnik Solidarność
 
4. Temat konkursu
 
Tematyka konkursu dotyczy związków zawodowych a szczególnie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Konkurs w znacznym zakresie obejmuje także zagadnienia związane z najnowszą (powojenną) historią Polski, oraz wiedzy o społeczeństwie. W swej tematyce obejmuje podstawową wiedzę (także w ujęciu historycznym) dotyczącą ruchu związkowego w Polsce i na świecie, a w tym kontekście dotyka również uniwersalnych celów i funkcji związków zawodowych. Ponadto dotyczy także (w stopniu podstawowym) zagadnień związanych z prawem pracy, oraz bezpieczeństwem pracy.
Tematyka konkursu podyktowana jest względami poznawczymi i społecznymi.Cele, funkcje i działalność związków zawodowych, jako jednego z głównych - konstytucyjnych filarów demokratycznego państwa wymagają poznawania przez uczniów, aby młodzi ludzie mogli w stopniu zadowalającym partycypować w życiu społecznym.
Zakres tematyczny konkursu zawiera załącznik nr 1.
 
5. Adresaci konkursu
 
- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność” adresowany jest do uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Skierowany jest on do młodych ludzi, którzy już niebawem wejdą w okres aktywnego życia zawodowego i społecznego, a co za tym idzie, powinni się oni do tego jak najlepiej przygotować.
 
- Konkurs jest dobrowolny a warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez dyrekcję bądź wychowawców deklaracji przystąpienia uczniów szkoły do konkursu. Szkoły składają zgłoszenia (w formie elektronicznej, listowej, bądź telefonicznej) do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”do dnia 12 lutego 2022r.
 
6. Etapy konkursu
 
6.1. Zapoznanie się z wiedzą o związkach zawodowych, w szczególności o NSZZ „Solidarność” w formie:
 
- lekcji tematycznej prowadzonej przez nauczycieli wytypowanych przez Dyrektora Szkoły lub nauczycieli związkowych (NSZZ „Solidarność”) na życzenie szkół,
 
- literatury zaproponowanej przez organizatora a dotyczącej przedmiotu konkursu, którą zawiera załącznik nr 2.
 
6.2. Konkursy wewnątrzszkolne (I etap, eliminacje szkolne)
 
- przeprowadzone będą 4 marca 2022r. w formie testowej przez komisje szkolne, powołane przez szkoły. Testy i klucze do nich dostarczą do szkół w zapieczętowanych kopertach pracownicy Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” lub zostaną przesłane pocztą,
 
- każda szkoła wyłoni jednego finalistę szczebla wojewódzkiego na każdą rozpoczętą piątkę uczestników, z największą ilością punktów. Decyzją organizatorów konkursu klucz wyłaniania finalistów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych wszystkich uczestników (uczniów) biorących udział w konkursie,
 
- niezwłocznie po przeprowadzonym egzaminie, szkoły przesyłają protokół z eliminacji (listownie, faksem, bądź pocztą elektroniczną) do Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”,
 
- wyłonieni na podstawie zweryfikowanych protokołów uczniowie stają się uczestnikami II etapu konkursu – finału wojewódzkiego.
 
6.3. Konkurs finałowy (II etap)
 
- przeprowadzony będzie 28 marca 2022r., przez komisję powołaną w porozumieniu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z Kuratorium Oświaty w Kielcach,
 
- konkurs finałowy przeprowadzony będzie w formie testowej,
 
- suma punktów zdobytych przez ucznia wyłoni laureatów wojewódzkich.
 
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
 
- ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 12 kwietnia 2022r.
 
- przewiduje się trzy pierwsze miejsca dla zwycięzców konkursu, oraz siedem wyróżnień dla finalistów,
 
- laureaci konkursu ( zwycięzcy, oraz uczniowie wyróżnieni) otrzymają nagrody rzeczowe, oraz okolicznościowe dyplomy,
 
- Ilość wyróżnionych uczniów decyzją organizatorów może ulec zwiększeniu.
 
Dyplomy za udział w finale wojewódzkim konkursu otrzymają wszyscy uczestnicy finału wojewódzkiego.
 
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego