NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiXVIII Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność"

 
 
Załącznik nr 1
do regulaminu Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o NSZZ „Solidarność”
 
Tematyka konkursu
Uczniowie biorący udział w konkursie powinni nabyć wiedzę ogólną w zakresie:
 
1.Wydarzeń związanych z najnowszą (powojenną) historią Polski:
-        czerwiec 1956;
-        marzec 1968;
-        grudzień 1970;
-        czerwiec 1976;
-        rok 1980, w tym powstanie NSZZ "Solidarność";
-        stan wojenny i okres do 1989r.;
-        rok 1989, w tym m.in. Okrągły Stół, ponowna rejestracja NSZZ "Solidarność", wybory parlamentarne,
-        najważniejsze wydarzenia z życia społeczno - politycznego (w tym związków zawodowych) w Polsce z lat 1990-2022.
 
2.Tematyki dotyczącej podstawowych nurtów ruchu związkowego, w tym także wiedzy dot. funkcjonujących współcześnie Międzynarodowych Central Związkowych.
 
3.Teoretycznych podstaw funkcjonowania związku zawodowego, w tym m.in.:
- funkcje związków zawodowych,
- cechy konstytutywne związków zawodowych,
- struktura i funkcjonowanie NSZZ "Solidarność".
 
4.Wiedzy ogólnej dotyczącej prawnego funkcjonowania związków zawodowych w Polsce.
 
5 Wiedzy (w stopniu podstawowym) dotyczącej zagadnień związanych z prawem pracy i bezpieczeństwem pracy w tym m.in.:
 BHP, PIP, SIP.
 
 
 
Załącznik nr 2
do regulaminu Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o NSZZ „Solidarność”
Zalecana literatura:
-         Statut NSZZ „Solidarność”. (www.solidarnosc-swietokrzyska.pl)
-         Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o Związkach Zawodowych (Dz.U.z 2001r. Nr 79 poz. 854 Nr 100 poz. 1080 Nr 128 poz. 1405 z 2002r Nr 135 poz. 1146). (www.solidarnosc-swietokrzyska.pl)
-         Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55 z 1997r. Nr 82 poz.518 Nr 88 poz.554 z 1999r. Nr 72 poz.802 z 2000r. Nr 107 poz.1127 z 2002r. Nr 74 poz. 676.
-         Józef Tischner, „Etyka Solidarności”, Kraków 1992r., Wyd. Znak.
-         Ks. Franciszek Kampka, „Istota i zadania związków zawodowych w świetle dokumentów społecznych Kościoła”, Lublin 1990, Redakcja Wydawnictw KUL.
-         Świętokrzyskie Zeszyty Związkowe „Związki Zawodowe w Polsce i na świecie – historia i współczesność.Adres strony: http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/pl/menu_lewe/nasze_publikacje/swietokrzyskie_zeszyty_zwiazkowe_nszz__solidarnosc/
-         Świętokrzyskie Zeszyty Związkowe NSZZ "Solidarność" nr 12. Adres strony: http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/pl/menu_lewe/nasze_publikacje/swietokrzyskie_zeszyty_zwiazkowe_nszz__solidarnosc/
-         Piotr Bielawski, Romuald Lazarowicz, „Dziwny 1989”, Warszawa 1999.
-         Jerzy Holzer, „Solidarność 1980-1981”, Warszawa 1994.
-         Marek Pernal, Jan Skórzyński, „Kalendarium Solidarności 1980-1989”, Warszawa 1999.
-         M. Łapiński, M. Moskit, „Konspira”, Warszawa-Gdańsk 1989.
-         Andrzej Paczkowski, „Pół wieku dziejów Polski 1939-1989”, Warszawa 1991.
-         Jerzy Holzer, K. Leski, „Solidarność w podziemiu”, Warszawa 1990.
-         A.Dudek, T. Marszałkowski, „Walki uliczne w PRL 1956-1989”, Kraków 1999.
-         A.Dudek, „Pierwsze lata III Rzeczypospolitej”, Warszawa 1997.
-         Ł. Kamiński, G. Waligóra, „Solidarność 1980-1989 tom VI”, Warszawa 2010.
-         „Studia Muzealno-Historyczne, tom I”, Kielce 2009.
-         Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, „Solidarność, opozycja i opór społeczny w Regionie Świętokrzyskim 1980-1989”, Kielce 2010.
-         Marzena Grosicka, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, „Stan wojenny w regionie świętokrzyskim 1981-1983. Wybrane zagadnienia”, Kielce 2011.
-         A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989,Warszawa 2010.
-         M. Grosicka, R. Śmietanka-Kruszelnicki, NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski (w:) Solidarność 1980-1981,t. 6: Polska Południowa,red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 737-823.
-         W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2000, Warszawa 2001.
 
Ponadto przydatne w konkursie informacje można znaleźć. w Internecie, na stronach m.in:
1.     Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność":www.solidarnosc-swietokrzyska.pl
2.     Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność": www.solidarnosc.org.pl
3.     Na portalach edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej, m.in.:
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego