NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiXVIII Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność"

 
 
PYTANIA
XVIII KONKURS WIEDZY O NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
FINAŁ WOJEWÓDZKI 2022r.
Kielce, 28 marca 2022r.

 
1. Podaj przyczyny tzw. „wydarzeń marcowych” dotyczące niżej wymienionych dat:
a)  Styczeń 1968
b)  Luty 1968
c)  Początek marca 1968

2. W PRL-u po raz pierwszy postulowano utworzenie niezależnych od władz związków zawodowych
w trakcie … (gdzie) … (kiedy) …

3. Po wydarzeniach 1976 roku powstało kilka organizacji, które programowo deklarowały obronę robotników. Podaj ich nazwy.

4. Podaj główne hasło (przesłanie) protestujących robotników w Poznaniu 1956r.?

5. Na przełomie 1980 i 1981r. w całym kraju powstawały regionalne struktury NSZZ „Solidarność”. Kto został pierwszym (od listopada 1980r.) przewodniczącym Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”? Zaznacz prawidłową odpowiedź.

a) Mirosław Domińczyk, b) Jerzy Stępień, c) Marian Jaworski, d) Ryszard Iwańczyk.

6. Na Śląsku, po wprowadzeniu stanu wojennego jako ostatnia (28 grudnia 1981r.) strajk zakończyła załoga jednej ze śląskich kopalń. Podaj nazwę tej kopalni.

7. Ilu mieszkańców województwa kieleckiego internowano do końca 1982r.? Można pomylić się o 20 osób.

8. Ilu członków liczyła „Solidarność” w Regionie Świętokrzyskim przed wprowadzeniem staniu wojennego w 1981 roku? Można pomylić się o 10 tysięcy.

9. Rozwiń podane skróty organizacji międzynarodowych oraz podaj w jakich miastach mają swoje siedziby oraz rok ich powstania.
MKZZ
Rozwinięcie skrótu
Siedziba
Rok powstania

EKZZ
Rozwinięcie skrótu
Siedziba
Rok powstania

MOP
Rozwinięcie skrótu
Siedziba
Rok powstania

10. Wymień wszystkich przewodniczących Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w kolejności chronologicznej.

11. Rozwiń skróty: a) ROPCiO, b) TKK NSZZ „S”, c) NZS, d) KSS „KOR”, e) OPZZ, f) OKP, g) GUKPPiW

12. Podaj trzy reprezentatywne ogólnopolskie centrale związkowe.

13. Jakie podstawowe doktryny polityczne towarzyszyły procesowi tworzenia związków zawodowych
na terenie Europy? Podaj ich nazwy.  a), b), c), d).

14. Podaj nazwę charytatywnej organizacji pozarządowej ustanowionej w 2007r. przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", która działa w ramach organizacji pożytku publicznego.

15. Wymień cechy konstytutywne związków zawodowych.

16. Podaj powody prowadzenia sporów zbiorowych w zakładach pracy.

17. Rozwiń skrót ZSIP.

18. Metody działań związków zawodowych wg Franciszka Kampki to: a), b), c).

19. Podaj nazwę podstawowego aktu prawnego, który reguluje procedurę przeprowadzania akcji protestacyjnych i strajków oraz rozwiązywania konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi w Polsce.

20. Według jakiej struktury zorganizowany jest NSZZ „Solidarność”? Zaznacz prawidłową odpowiedź.  a) branżowej, b) terytorialno – branżowej, c) zawodowej.

21. Kto stał na czele „Solidarności Walczącej” powołanej w czerwcu 1982 roku we Wrocławiu?

22. Co w Kielcach w stanie wojennym określano potocznie mianem „Piaski”?

23. W jednym z kieleckich zakładów pracy 15 grudnia 1981r. strajkowało około 70 osób. Podaj jego nazwę.

24. Pierwsze porozumienie między strajkującymi robotnikami a władzami PRL podpisano w: a) Gdańsku; b) Jastrzębiu; c) Szczecinie  (zakreśl właściwą odpowiedź).

25. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej na osi czasu, wpisując litery oraz obok wydarzeń daty (rok) a) wydarzenia marcowe;  b) wydarzenia grudniowe;  c) wydarzenia czerwcowe-poznańskie; d) wydarzenia sierpniowe

         (wydarzenie)
-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------
             (rok)

26. Ile lat trwa kadencja władz w NSZZ „Solidarność”?

27. Podaj dzień, miesiąc i rok wprowadzenia na terenie Polski stanu wojennego.

28. Podaj nazwiska wszystkich redaktorów naczelnych Tygodnika Solidarność.

29. Podaj datę (miesiąc i rok) ukazania się pierwszego numeru „Tygodnika Solidarność”.

30. W jakim nakładzie ukazał się pierwszy numer „Tygodnika Solidarność”? Zakreśl prawidłową odpowiedź. a) 100 tysięcy egzemplarzy,  b) 300 tysięcy egzemplarzy,  c) 500 tysięcy egzemplarzy.

31. W 2021 roku NSZZ "Solidarność" prowadził kampanię społeczną, pod którą podpisało się 230 tys. Polaków. Podaj nazwę złożonego w Sejmie obywatelskiego projektu tej ustawy.

32. W dniu 31 sierpnia 2019r. sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Jarosław Sellin wraz z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w obecności premiera Mateusza Morawieckiego podpisali umowę powołującą do życia nową państwową instytucję kultury, której misją jest popularyzacja fenomenu i znaczenia „Solidarności” oraz badanie i zabezpieczanie jej historii i autentycznego dziedzictwa. Podaj pełną nazwę tej instytucji.

33. Po napaści Rosji na Ukrainę Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwróciło się do członków, sympatyków NSZZ „Solidarność” i wszystkich ludzi dobrej woli o finansowe wsparcie pogrążonych w nieszczęściu mieszkańców Ukrainy.
Wymień miasto i region Ukrainy gdzie jest przekazywana ta pomoc przez Region Świętokrzyski
NSZZ "Solidarność".

 
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego