NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Wybory 2023-2028


Wzory dokumentów wyborczychWybory na kadencję 2023-2028

 

Przypominamy informacje dotyczące kalendarza wyborczego w NSZZ "Solidarność".

Zgodnie z Uchwałą KK nr 4/22 z dn. 1.03.2022r. ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023 – 2028 podajemy terminy przeprowadzenia wyborów w „Solidarności”.

 

W terminie od 1 listopada 2022r. do 31 marca 2023r. odbywają się wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, delegatów na walne zebranie delegatów regionu, delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku, w tym delegatów na walne zebranie krajowej jednostki branżowej Związku lub kongres krajowego sekretariatu branżowego. Wyborów dokonują zakładowe zebranie członków lub zakładowe zebranie delegatów.

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. odbywają się wybory władz regionów, delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, regionalne władze sekcji i sekretariatów. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023r. odbędą się wybory władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych, władz regionalnych sekretariatów branżowych, delegatów na kongres regionalnego sekretariatu branżowego i delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej. Od 1 kwietnia do 31 maja 2023r. odbędą się wybory władz krajowych sekcji branżowych i problemowych, delegatów na kongres krajowego sekretariatu branżowego. Od 1 maja do 31 lipca 2023r. odbędą się wybory władz krajowych sekretariatów branżowych i władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Do 31 października 2023r. odbędą się wybory ogólnokrajowych władz Związku na sprawozdawczo-wyborczym Krajowym Zjeździe Delegatów.

 

Odnośnie wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” obowiązują, zgodnie z Uchwałą nr 16/2022 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 12 kwietnia 2022r., poniższe uregulowania:

1. Jeden mandat Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przypada na rozpoczętą liczbę 140 członków Związku w podstawowej jednostce organizacyjnej z rejestru w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” – z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Minimalna liczba członków Związku tworząca okręg wyborczy wynosi 70 członków.

3. Tabelaryczną zależność liczby wybieranych Delegatów na WZD Regionu określającą liczbę członków Związku zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

4. W podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku z rejestru w Regionie Świętokrzyskim NSZZ „Solidarność” i zrzeszających poniżej 70 członków, jeden elektor wybierany jest na każdą rozpoczynającą się liczbę 10 członków Związku.

5. Ostateczny termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyboru elektorów na zebrania wyborcze w okręgach łączonych upływa 15 kwietnia 2023r.

6. Ostateczny termin rejestracji protokołów z wyborów Delegatów na WZD Regionu w kadencji 2023–2028 przez Regionalną Komisję Wyborczą upływa 6 maja 2023r.

7. Warunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej a także rejestracji danej organizacji związkowej jest wywiązywanie się z obowiązku odprowadzania składek członkowskich.

 

Tabelaryczna zależność wybieranych Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” od liczby członków Związku w danym okręgu wyborczym przedstawia się następująco:

 

Lp.

Liczba członków zrzeszonych

w organizacji związkowej

Liczba wybieranych w trybie bezpośrednim Delegatów na WZD Regionu

1.

70 - 140

1

2.

141 - 280

2

3.

281 - 420

3

4.

421 - 560

4

5.

561 - 700

5

6.

701 - 840

6

7.

841 - 980

7

8.

981 - 1120

8

9.

1121 - 1260

9

10.

1261 - 1400

10

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów są na stronie internetowej Komisji Krajowej w zakładce „Spis dokumentów dotyczących wyborów w Związku.

 

Terminy wyborów należy zgłaszać do Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", Kielce, ul. Planty 16A, tel. 41-34-477-03, fax: 41-34-417-38, e-mail: solidarnosc@home.pl

 

 


 


 

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego