NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Wybory 2018-2022


Wzory dokumentów wyborczychWybory na kadencję 2014-2018

 

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność uchwaliła kalendarz wyborczy na kadencję 2018 – 2022.

W pierwszej kolejności wyborami są objęte organizacje zakładowe, międzyzakładowe, oddziałowe i komisje koordynacyjne NSZZ „Solidarność”. Wybory te są realizowane na podstawie Ordynacji Wyborczej, która została przyjęta przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” Uchwałą 18/17 dnia 20 czerwca 2017 roku.

Za prawidłowy, zgodny z regulacjami Statutu i Ordynacji Wyborczej przebieg wyborów odpowiedzialne są władze wykonawcze poszczególnych struktur związkowych, oraz Regionalna Komisja Wyborcza sprawująca w imieniu Zarządu Regionu „Solidarności” Świętokrzyskiej nadzór i kontrolę nad przebiegiem wyborów z respektowaniem obowiązującego w tej materii prawa.

Szczegółowe wyjaśnienia związane z przygotowaniem wyborów związkowych można uzyskać w Regionalnej Komisji Wyborczej lub na stronach internetowych Komisji Krajowej, gdzie zamieszczone są podstawowe dokumenty wyborcze.

 

UWAGA

O terminie i miejscu zebrania wyborczego władza wykonawcza jednostek organizacyjnych obowiązkowo powiadamia Regionalną Komisję Wyborczą nie później niż 14 dni przed zebraniem.

Również uprawnieni do udziału w zebraniach wyborczych członkowie/delegaci muszą być powiadomieni co najmniej 14 dni przed zebraniem o terminie i miejscu zebrania w sposób przyjęty w danej jednostce organizacyjnej możliwy do zweryfikowania w sytuacjach odwoławczych.

 

Wszystkie dokumenty, druki i formularze potrzebne do przeprowadzenia wyborów są dostępne do pobrania w zakładce Wzory dokumentów wyborczych. Regionalna Komisja Wyborcza zwraca się z apelem o nieodkładanie zebrań wyborczych na ostatnie tygodnie ustalonego harmonogramu.

Terminy wyborów należy zgłaszać do Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", Kielce, ul. Planty 16A, tel. 41-34-477-03, fax: 41-34-417-38, e-mail: solidarnosc@home.pl

 


 
 
 
Uchwały Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
dotyczące wyborów w Związku w kadencji 2018-2022
 
 
Uchwała Nr 58/2017
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność
z dnia 3 października 2017r.
 
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie § 52 Statutu NSZZ „Solidarność” i § 73 Ordynacji Wyborczej (Uchwała KK Nr 18/2017 ws. Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”) postanawia:
1.
Jeden mandat Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przypada na rozpoczętą liczbę 150 członków Związku w podstawowej jednostce organizacyjnej z rejestru w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” – z zastrzeżeniem pkt 2.
2.
Minimalna liczba członków Związku tworząca okręg wyborczy wynosi 75 członków.
3.
Tabelaryczną zależność liczby wybieranych Delegatów na WZD Regionu określającą liczbę członków Związku zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
4.
W podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku z rejestru w Regionie Świętokrzyskim NSZZ „Solidarność” i zrzeszających poniżej 75 członków, jeden elektor wybierany jest na każdą rozpoczynającą się liczbę 10 członków Związku.
5.
Ostateczny termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyboru elektorów na zebrania wyborcze w okręgach łączonych upływa14 kwietnia 2018r.
6.
Ostateczny termin rejestracji protokołów z wyborów Delegatów na WZD Regionu w kadencji 2018-2022 przez Regionalną Komisję Wyborczą upływa 6 maja 2018r.
7.
Warunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej a także rejestracji danej organizacji związkowej jest wywiązywanie się z obowiązku odprowadzania składek członkowskich.
 

 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2017
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 3 października 2017r.
 
 
Tabelaryczna zależność wybieranych Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” uwzględniająca liczbę członków Związku w danym okręgu wyborczym przedstawia się następująco:
 
Lp.
Liczba członków zrzeszonych w organizacji związkowej
Liczba wybieranych
w trybie bezpośrednim
Delegatów na WZD Regionu
1.
75-150
1
2.
151-300
2
3.
301-450
3
4.
451-600
4
5.
601-750
5
6.
751-900
6
7.
901-1050
7
8.
1051-1200
8
9.
1201-1350
9
 
 
Za Zarząd
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 
 
 
Uchwała Nr 46/2017
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność
z dnia 7 marca 2017r.
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w oparciu o § 84 Ordynacji Wyborczej powołuje na kadencję 2018-2022 Regionalną Komisję Wyborczą w składzie:
 
 
Cieślak Grzegorz,
Dróżdż Joanna,
Ferenc Marian,
Gójski Mieczysław,
Grabowiec Krzysztof,
Moskwa Tomasz,
Nowak Bogusław,
Obara Helena,
Pasternak Kazimierz,
Pawlik Andrzej,
Ryś Bogdan,
Toczyłowski Krystyn.
 
Na przewodniczącego RKW został powołany Kazimierz Pasternak.
Za Zarząd
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 7 listopada 2017r
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do wszystkich zakładowych (międzyzakładowych) organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” dokonujących wyboru delegatów na Zakładowe (Międzyzakładowe) Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” z apelem o uwzględnienie na etapie ustalania „klucza wyborczego” i tworzenia okręgów wyborczych zasady reprezentatywności umożliwiającej posiadanie przez poszczególne grupy pracownicze zrzeszone w NSZZ „Solidarność” swoich przedstawicieli na Zakładowych (Międzyzakładowych) Zebraniach Delegatów.
 
Za Zarząd
 
Mieczysław Gójski
Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 


 

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego