NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 11 (1378) z dn. 14 marca 2023r.

Choroby zawodowe - Kazimierz Pasternak

Ustawowym obowiązkiem każdego, bez wyjątku, pracodawcy jest niezwłoczne zgłoszenie właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz okręgowemu inspektorowi pracy każdego przypadku podejrzenia choroby zawodowej. Obowiązek ten dotyczy także lekarza medycyny pracy oraz innych lekarzy, z lekarzami stomatologami włącznie. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, wedle obowiązującej ustawy - kodeks pracy, może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na tę chorobę. Pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie związane z chorobą zawodową za pośrednictwem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną. Nie każda choroba może być zakwalifikowana jako choroba zawodowa.
Zgodnie z art. 2351 ustawy kodeks pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w aktualnie obowiązującym wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo ze sposobem wykonywania pracy zwanych „narażeniem zawodowym”. Prawidłowo dokonana przez pracodawcę ocena ryzyka zawodowego uwzględniająca stan faktyczny związany z wykonywaną pracą oraz z wykazem czynników szkodliwych dla zdrowia lub sposobem wykonywania pracy w układzie tzw. narażenia zawodowego zdecydowanie ułatwia zadanie w finalnym zdefiniowaniu choroby zawodowej. A tu może być problem, bo ryzyko zawodowe często jest opracowywane „zza biurka”, z pominięciem stanu faktycznego, zawierające jedynie uśrednione a nie faktyczne wielkości występujących czynników szkodliwych. To samo odnosi się do teoretycznie definiowanego „narażenia zawodowego”, z pominięciem faktycznego stanu związanego z wykonywanymi czynnościami. Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym znajdziemy w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych. Przedmiotowy wykaz zawiera w sumie dwadzieścia sześć jednostek chorobowych ze wskazaniem skonkretyzowanych objawów chorobowych włącznie. Poprawa warunków pracy, automatyzacja procesów technologicznych, zmniejszyła liczbę zgłaszanych przypadków chorób zawodowych, co nie oznacza, że tego rodzaju zagrożeń brak.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego