NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 11 (1378) z dn. 14 marca 2023r.

Wykaz dokumentów

niezbędnych do podjęcia decyzji przez Regionalną Komisję Wyborczą
o stwierdzeniu ważności wyborów władz związkowych.
Dokumenty te należy dostarczyć do Regionalnej Komisji Wyborczej w Kielcach.

 

Organizacja zakładowa lub międzyzakładowa WYBORY NA ZEBRANIU

1

 

protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego.

 

oryginał

2

protokół z ustalenia wyniku wyborów władz organizacji zakładowej i międzyzakładowej (ewentualnie z zastosowaniem list cząstkowych).

oryginał

3

protokół z ustalenia wyniku wyborów delegatów na WZD regionu lub, jeżeli organizacja nie stanowi okręgu naturalnego, protokołu z wyboru elektorów uprawnionych do wyboru delegatów na WZD regionu w okręgu łączonym.

oryginał

4

protokół z ustalenia wyniku wyborów delegatów do władzy stanowiącej branżowej jednostki organizacyjnej - z podaniem nazwy jednostki organizacyjnej, której on dotyczy.

oryginał

5

protokół wyborczy zakładowej/międzyzakładowej komisji wyborczej (w przypadku jej niepowołania protokół sporządza komisja zakładowa/międzyzakładowa).

oryginał

6

 

lista obecności na zebraniu

 

oryginał

7

ankiety osób wybranych na funkcje:

- przewodniczącego komisji zakładowej/międzyzakładowej,

- delegatów ma WZD Regionu,

- delegatów do WZD branżowej jednostki organizacyjnej,

kandydujących na podstawie §50 ust. 2 pkt. 1) ppkt. b) Statutu NSZZ „Solidarność”.

oryginały

8

uchwała zgłaszająca organizację do branżowej jednostki organizacyjnej Związku - zgodnie z Uchwałą nr 4 XIX KZD z późniejszymi zmianami (dotyczy WYŁĄCZNIE Organizacji przystępujących do jednostki branżowej).

kopia

9

protokoły z wyborów przewodniczących komisji podzakładowych, wydziałowych, oddziałowych, kół - potwierdzonych przez komisję zakładową lub zakładową komisję wyborczą wpisem za zgodność z oryginałem; wymóg ten obowiązuje tylko w przypadku podjęcia przez zakładowe zebranie członków uchwały, na podstawie postanowień § 35 ust. 5 pkt 2 Statutu, o wejściu w skład komisji zakładowej przewodniczących komisji podzakładowych, wydziałowych, oddziałowych, kół.

kopie

10

uchwała zakładowego zebrania członków/delegatów, na podstawie postanowień § 35 ust. 5 pkt 2 Statutu, o wejściu w skład komisji zakładowej przewodniczących komisji podzakładowych, wydziałowych, oddziałowych, kół lub innych niższych jednostek organizacyjnych.

kopie


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego