NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 11 (1378) z dn. 14 marca 2023r.

Słownik pojęć przydatnych podczas wyborów w NSZZ "Solidarność" (2)

Walne Zebranie Delegatów
uchwala program działania Związku w regionie, podejmuje uchwały wiążące dla wszystkich struktur Związku w regionie, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Związku, dokonuje wyboru przewodniczącego zarządu regionu, członków zarządu regionu oraz wybiera członków regionalnej komisji rewizyjnej, a także rozpatruje sprawozdania zarządu regionu i regionalnej komisji rewizyjnej oraz udziela absolutorium zarządowi regionu.

Kworum
Stwierdza się kworum, jeśli w zebraniu uczestniczy połowa uprawnionych. Przykładowo przy organizacji, do której należy 47 członków Związku, kworum stanowi 24 związkowców. By skutecznie dokonać wyboru, trzeba uzyskać ponad 50 procent oddanych głosów ważnych i znaleźć się na miejscu mandatowym.

Komisja skrutacyjna
Liczbę członków komisji skrutacyjnej ustala zakładowe zebranie członków lub delegatów. Komisja liczy minimum trzech członków. Do jej zadań należy: stwierdzenie w protokole, czy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, przygotowanie kart do głosowania, rejestrowanie kandydatów na listach wyborczych (kandydaci na kartach do głosowania umieszczani są w kolejności alfabetycznej), wydawanie kart do głosowania, zebranie głosów, ustalenie i podanie wyników głosowania, sporządzenie protokołów z głosowań i zabezpieczenie kart do głosowania (do końca kadencji). Kandydować do władz Związku nie mogą członkowie komisji skrutacyjnej.

Kandydatury
zgłasza się pisemnie do komisji zakładowej, zakładowej komisji koordynacyjnej lub zakładowej komisji wyborczej oraz na posiedzeniu wyborczym w formie przyjętej w regulaminie obrad. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać dane osobowe kandydata i podpis zgłaszającego członka Związku oraz zgodę kandydata na kandydowanie na określoną funkcję.
Kandydatem może być członek Związku, spełniający jeden z następujących warunków:
- będący członkiem władzy stanowiącej, która dokonuje wyboru, spełniający wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów, legitymujący się co najmniej sześciomiesięcznym, nieprzerwanym okresem przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającym wybór, powyższy okres przynależności nie dotyczy kandydatów do władz organizacji nowo tworzonych z wyjątkiem powstałych w wyniku połączenia lub podziału organizacji już istniejących. Zarząd regionu może wyrazić zgodę na kandydowanie do władz podstawowej jednostki organizacyjnej Związku oraz jej wewnętrznych jednostek organizacyjnych osób niespełniających warunku sześciomiesięcznego, nieprzerwanego okresu przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającego wybór. Decyzja zarządu regionu jest ostateczna.
- należący do jednostki organizacyjnej, której władza dokonuje wyboru, mogący wykazać się co najmniej pięcioletnim nieprzerwanym okresem przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającym wybór oraz uzyskaniem pisemnego poparcia swojej kandydatury przez co najmniej 25 proc. uprawnionych do głosowania, spełniający wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów.
Czasowa karencja nie dotyczy nowo tworzonych organizacji. Lista kandydatów jest zamykana podczas zebrania po tym, jak padnie odpowiedź na pytanie przewodniczącego zebrania, czy są jeszcze inni kandydaci. Każdy członek Związku kandydujący na funkcje związkowe jest zobowiązany wypełnić i podpisać ankietę osobową. Przekazanie ankiety odpowiedniej komisji mandatowo-wyborczej jest niezbędnym warunkiem do wpisania nazwiska na listę kandydatów oraz zatwierdzenia przez odpowiednio RKW lub KKW dokonanego wyboru.

(ap)


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego