NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 12 (1379) z dn. 21 marca 2023r.

Słownik pojęć przydatnych podczas wyborów w NSZZ "Solidarność" (3)

Wybory delegatów
na zakładowe zebranie delegatów lub zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów przeprowadza komisja zakładowa, tymczasowa komisja zakładowa, zakładowa komisja koordynacyjna lub zakładowa komisja wyborcza. Delegatów wybiera się w okręgach wyborczych, które stanowią poszczególne jednostki organizacyjne zakładu pracy. Delegatów wybiera się proporcjonalnie do liczby członków Związku w danym okręgu wyborczym według klucza wyborczego. Kluczem liczbowym, według którego wylicza się liczbę przypadających dla danego okręgu wyborczego miejsc mandatowych, jest liczba członków Związku – rozpoczęta lub pełna – przypadająca na każdy mandat delegata. Przykład: na każde rozpoczęte 10 członków przypada 1 mandat delegata, czyli w okręgu do 10 członków przypada 1 mandat, od 11 do 20 członków przypadają 2 mandaty itd.

Wynik wyborów
Do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z tym jednak, że głosów ważnych musi być więcej niż głosów nieważnych. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych oraz ponad połowę oddanych głosów ważnych i znaleźli się na miejscach mandatowych. Głosuje się na tylu kandydatów, ile jest wolnych miejsc mandatowych. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, wyborcy przysługuje jeden głos, głosować można tylko osobiście, głosuje się na poszczególnych kandydatów. Wybory są ważne, gdy wzięła w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

Głos nieważny
to głos niepozwalający na odczytanie woli wyborcy np. przez skreślenia, niewyraźne pismo, oddany na większą liczbę kandydatów niż jest miejsc mandatowych, oddany na karcie nieprzeznaczonej do głosowania. Komisja skrutacyjna uznaje głosowanie za nieważne, jeżeli zostało przeprowadzone z naruszeniem Statutu lub ordynacji, w szczególności gdy liczba głosów ważnych jest mniejsza niż głosów nieważnych, liczba oddanych głosów jest większa niż liczba uprawnionych do głosowania lub liczba wydanych kart do głosowania, gdy złamano zasadę tajności głosowania, liczba wyjętych z urny kart do głosowania jest mniejsza niż połowa liczby członków lub delegatów uprawnionych do głosowania.

(ap)


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego