NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 13 (1240) z dn. 27 marca 2020r.

BHP – prawem człowieka - Kazimierz Pasternak

Jednym z segmentów konstytucyjnie gwarantowanej wolności jest prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa na co dzień oraz obowiązki pracodawcy w tym zakresie określają ustawy, przepisy wykonawcze, ogólnopolskie - ustanowione na mocy ustawy oraz wewnątrzzakładowe akty prawne. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków posiada każdy, a więc nie tylko pracownik. Ustawa – kodeks pracy w art. 304 § 1 zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Identyczny obowiązek spoczywa na pracodawcy wobec studentów, uczniów niebędących pracownikami w czasie praktycznych zajęć wykonywanych na terenie zakładu pracy.
BHP – to nie tylko obszerny katalog norm prawnych zawartych w w/w źródłach prawa. Na bezpieczeństwo, obowiązujące standardy oraz higienę pracy istotny wpływ mają także zasady bhp. To w świetle art. 211 ustawy – kodeks pracy przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W celu należytego, codziennego wykonywania tego obowiązku trzeba przepisy i zasady bhp w miarę szczegółowo znać (nieznajomość prawa szkodzi), oraz wykonywać pracę wedle tych przepisów i zasad. Przepisy (normy prawne) i zasady bhp jak widać występują łącznie. Nie sposób ich rozdzielić, traktować wybiórczo. Tworzą jedną całość. Czym, w związku z tak zdefiniowanym obowiązkiem pracownika, jest zasada bhp? Gdzie i w jaki sposób jest regulowana? Czy normy prawne wprost odnoszące się do sfery bezpieczeństwa i higieny pracy definiują zasady?  Jak rozróżnić zasadę bhp od ustawowo określonej normy prawnej? Tytułem wyjaśnienia - zasady bhp nie podlegają regulacjom prawnym ale bezwzględnie są obowiązkowe. Z reguły wynikają z doświadczenia życiowego, bądź z przesłanek naukowych lub technicznych. Funkcjonują poza sztywno określonym zespołem norm prawnych. Jest to spowodowane brakiem możliwości praktycznego uregulowania różnorodności procesów produkcyjnych, technologicznych czy organizacyjnych za pomocą norm prawnych. Ich stosowanie jest prawnym obowiązkiem i jest niezbędne w procesie ochrony zdrowia i życia pracowników, osób  wykonujących pracę. Łamanie w praktyce elementarnych zasad bhp, dla przykładu poprzez wydawanie poleceń wykonania pracy na wysokości z użyciem niesprawnej, niekompletnej drabiny, oznaczałoby bezprawność działania przełożonego i naruszenie obowiązujących zasad bhp.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego