NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 13 (1240) z dn. 27 marca 2020r.

Porady prawne

Czy szkolenie wstępne z bhp może być przeprowadzone przez wideorejstrator (Skype)? Pracownik nie ma możliwości dojechania do siedziby firmy ze względu na swoją niepełnosprawność.

Szkolenie wstępne powinno być zorganizowane w formie instruktażu - przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Narzędzia komunikacji internetowej umożliwiają spełnienie wymagań dotyczących organizacji instruktażu ogólnego. Dlatego należy uznać, że nie ma przeszkód, aby przeprowadzać instruktaż ogólny dla wszystkich grup stanowisk za pomocą sprzętu audiowizualnego (kamer, monitorów, mikrofonów, głośników czy słuchawek) oraz komunikatorów internetowych, np. Skype.
Organizując w taki sposób instruktaż ogólny, należy jednak pamiętać, by osoba prowadząca szkolenie oraz jego uczestnicy mogli się nawzajem widzieć i słyszeć. Osoba odbywająca szkolenie powinna bowiem mieć możliwość zadawania pytań i uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień, czyli taką możliwość kontaktu z prowadzącym szkolenie, jaką miałaby, gdyby odbywała szkolenie, będąc w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym. Ponadto należy zadbać, żeby wśród pomocy szkoleniowych nie zabrakło najczęściej wykorzystywanych podczas instruktażu ogólnego: prezentacji, filmów, środków do udzielania pierwszej pomocy czy podręcznego sprzętu gaśniczego.
Szkolenie za pośrednictwem łączy internetowych należy wyraźnie odróżnić od szkolenia metodą samokształcenia kierowanego. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych) i samodzielnie realizują materiał szkolenia. Przepisy nie przewidują dla szkoleń wstępnych bhp metody samokształcenia kierowanego.
Nie ma natomiast możliwości przeprowadzenia szkolenia on-line dla drugiej części szkolenia wstępnego bhp, czyli instruktażu stanowiskowego. Tę część szkolenia wstępnego przeprowadza bezpośredni przełożony na stanowisku pracy.


Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego