NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 14 (1287) z dn. 9 kwietnia 2021r.

Nowelizacyjna inicjatywa związkowa - Kazimierz Pasternak

Wewnątrzzakładowe akty prawne zawierane na podstawie ściśle określonych przepisów ustawowych pomiędzy pracodawcą i zakładowymi organizacjami związkowymi podlegają określonym zmianom. Inicjatorem tych zmian może być na równych prawach zarówno pracodawca jak i zakładowa organizacja związkowa, będąca stroną już uzgodnionego aktu prawnego. Zmiana, nowelizacja określonych przepisów odbywa się wedle procedury obowiązującej w procesie uzgodnienia. Za niedopuszczalne należałoby uznać jakiekolwiek praktyki działania na skróty, czy narzucania jednej ze stron nowelizacyjnych pomysłów z pominięciem procesu rokowań i obowiązujących ustawowych wymogów w tym zakresie. Nowelizacyjne zmiany obowiązujących, wewnątrzzakładowych regulaminów są dokonywane za pomocą aneksów, z nadanym kolejnym numerem porządkowym, wraz z datą uzgodnienia i podpisami stron uprawnionych do zawarcia tego dokumentu, będącego integralną częścią obowiązującego regulaminu. Zmianie mogą podlegać już zawarte, uzgodnione porozumienia na mocy przepisów ustawowych, wchodzące do zakładowego obiegu prawnego. W tych przypadkach zastosowanie mają także aneksy oraz procedury identyczne z tymi, które obowiązywały w procesie ich uzgodnienia. Nieco inaczej przedstawia się praktyka nowelizacji zakładowego układu zbiorowego pracy. W tym przypadku inicjatywa należy do każdej ze stron. Niestety, brak ustawowych wymogów związanych zarówno z procedurą prowadzenia rokowań, precyzyjnie definiowaną, z zakreśloną cenzurą czasową finalizowania zmian i gwarancją ich zawarcia, komplikuje posiadane przez związek prerogatywy w tym zakresie. Finalizując - każda zmiana, uzgodniona nowela obowiązującego układu zbiorowego pracy wymaga, podobnie jak w przypadku regulaminów, formy pisemnej, zastosowania określonych procedur negocjacyjnych, uzgodnionych, z zawarciem protokołu dodatkowego do nowelizowanego uzp, podlegającego rejestracji w Okręgowym Inspektoracie Pracy. Wymóg ten nie obowiązuje w przypadku aneksów. Nowelizacja wymienionych aktów prawnych jest efektem zmiany przepisów ustawowych, dlatego, że wewnątrzzakładowe regulacje prawne nie mogą być sprzeczne z ustawą. Często ustawodawca nowelizując przepisy żąda od pracodawców, stron wewnątrzzakładowych aktów prawnych, wprowadzenia, uszczegółowienia już obowiązujących zmian ustawowych. Przykładem tego może być chociażby paleta przepisów ustawowych z kodeksu pracy normująca procedury monitoringu zakładowego, które winny zostać uszczegółowione w regulaminie pracy lub uzp. Takich przypadków jest więcej. Konieczność zmiany wewnątrzzakładowych aktów prawnych jest spowodowana także zauważonymi w praktyce błędami i brakiem precyzyjnych regulacji, czy brakiem zrozumienia zawartych w tekście sformułowań.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego