NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 14 (1287) z dn. 9 kwietnia 2021r.

Obywatelskość - Kazimierz Pasternak

Już z treści art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku, dowiadujemy się, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Jeśli tak, to będąc obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej mam wobec niej stałe zobowiązania i uprawnienia. Nie mogę jako odpowiedzialny człowiek nie interesować się jej losem, rozwojem, przyszłością. Nie mogę nie stawać w obronie jej wolności w sytuacjach zagrożenia. Nie powinienem dezerterować w czasie wyborów, tych dotyczących władzy samorządowej, parlamentarnej z prezydentem i organami ustawodawczymi UE włącznie. W konsekwencji wygrywają aktywni, myślący, zatroskani obywatele, traktując swoje zaangażowanie na rzecz ojczyzny i społeczności lokalnych, jako roztropną troskę o dobro wspólne. A jest o co zabiegać, o co się troszczyć. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Warto się zastanowić, o co w praktyce chodzi, co do zasad sprawiedliwości społecznej. Z tekstu konstytucji dowiadujemy się, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych z pracodawcami włącznie. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” broni w świetle prawa godności człowieka, pracownika, obywatela. Poprzez działania kontrolne, prowadzone na podstawie prerogatyw ustawowych, ustala faktyczną realizację przez pracodawcę obowiązku szanowania godności i dóbr osobistych pracownika. W tej materii jest bardzo wiele do zrobienia. Przyrodzona i nietykalna godność człowieka, obywatela jest kluczem postępu społecznego, sprawiedliwości i w konsekwencji eliminowaniem w zarodku wszelkich przejawów patologii, mobbingu, dyskryminacji i przemocy w środowisku pracy. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych. Nie jest to jednak oczywiste dla pracodawców. Bywają pracodawcy, dla których informacja o objęciu zakładu działalnością związku zawodowego jest szokiem. Potrafią na taki fakt reagować z furią. Podejmują nieuprawnione próby zastraszania. Dla nich Konstytucja, zawarte tam prawa obywatelskie, zapewniające wolność tworzenia i działania związków zawodowych, zostaje sprowadzona do zwykłego świstka papieru. Nie wolno tolerować tego rodzaju bezprawnych i antyobywatelskich zachowań tej grupy.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego