NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 15 (1199) z dn. 12 kwietnia 2019r.

Inspektorski immunitet - Kazimierz Pasternak

Społeczny inspektor pracy, z mocy ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy, podlega szczególnej ochronie stosunku pracy przez okres 4-letniej kadencji i dodatkowo przez kolejny rok kalendarzowy po jej zakończeniu. Ewentualny zamiar wypowiedzenia, rozwiązania umowy o pracę, zmiany na niekorzyść warunków zatrudnienia z płacowymi włącznie, wymaga bezwzględnej zgody organizacji związkowej. Społeczny inspektor pracy w pełnieniu funkcji, realizacji ustawowo definiowanych zadań, jest niezależny. Jego decyzje są autonomiczne. Nie podlegają cenzurze i kontroli pracodawcy. Pełni swoistą misję w sferze ciągłego nadzorowania i kontroli przestrzegania w zakładzie pracy obowiązujących regulacji prawnych określonych w ustawach, przepisach wykonawczych i wewnątrzzakładowych aktach prawnych (zakładowe układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, wynagrodzenia, nagradzania, premiowania, porozumienia obowiązujące, zawarte na mocy przepisów ustawowych). W szczególności społeczny inspektor pracy zajmuje się szeroko pojętą problematyką odnoszącą się do systematycznej ochrony zdrowia i życia pracowników z uwzględnieniem sfery psychospołecznej włącznie. Organizacje związkowe korzystając z ustawowej prerogatywy kontrolnej mogą określić priorytetowe zadania w skali, dla przykładu, jednego roku do realizacji przez zakładową społeczną inspekcję pracy. Informacje o bezpośrednich zagrożeniach zdrowia i życia pracowników, nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem maszyn, urządzeń, pomieszczeń, czy nierespektowaniu definiowalnej palety norm prawnych, instrukcji bhp itp.

Czy społeczni inspektorzy pracy są wolni od szykan, różnorakich nacisków, zastraszania, psychicznego terroru z racji wykonywanych zadań w realiach polskich? W zdecydowanej większości przypadków tak. Niestety, od każdej reguły zdarzają się wyjątki. Bywa, że pracodawca mając obowiązek natychmiastowego wykonania zalecenia, wydaje polecenie jego wykonania autorowi wydanego środka prawnego, bo zdaniem pracodawcy, posiadane przez sip umiejętności i kwalifikacje pozwalają na tego rodzaju postępowanie. Ma to w przyszłości zniechęcić sip-ów do aktywności i zajmowania się zgłaszaniem zastrzeżeń do pracodawcy. Zdarza się, że pracodawca celowo „miesza” zadania wykonywane przez społecznego inspektora pracy w ramach umowy o pracę z prerogatywami społecznego inspektora pracy, domagając się stosowania środków dyscyplinarnych. Powoływane z jego inicjatywy komisje śledcze z pominięciem podstawy prawnej, wbrew immunitetowi ochronnemu, mają stwierdzić uchybienia, nieprawidłowości, nawet potencjalne przestępstwa. Są to ledwie incydenty, gdzie organizacje związkowe potrafią chronić społecznych inspektorów pracy. Immunitet społecznych inspektorów pracy ma zawsze wymiar praktyczny nie teoretyczny.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego