NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 15 (1199) z dn. 12 kwietnia 2019r.

Zmiany w ustawie zasiłkowej o sposobach doręczenia wezwania na badanie lekarskie przez ZUS w związku z kontrolą zwolnienia lekarskiego - Marta Śnioch

Od 1 stycznia 2019r. zmieniły się przepisy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie zasad zawiadamiania ubezpieczonych przebywających na zwolnieniach lekarskich o kontroli przez lekarza orzecznika ZUS.

W celu takiej kontroli lekarz orzecznik może:

- przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego w wyznaczonym miejscu, bądź w miejscu jego pobytu;

- skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS;

- zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego, stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie;

- zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.

W razie uniemożliwienia badania zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następnego po tym terminie. Jeśli zasiłek zostałby już wypłacony to podlega zwrotowi.

Zgodnie z nowymi przepisami zawiadomienie o badaniu ZUS można przekazać za pomocą poczty, przez pracowników ZUS lub inne upoważnione osoby, bądź przez pracodawcę.

Zawiadomienie może mieć formę pisemną, ale także elektroniczną lub telefoniczną. W znowelizowanych przepisach nie ma mowy o „przesyłce poleconej”, co oznacza, że ZUS może wysłać pismo listem zwykłym. Może również doręczyć pismo przez swojego pracownika.

Należy zwrócić uwagę, że ubezpieczony przebywający na zwolnieniu lekarskim ma obowiązek wskazania adresu, pod którym będzie przebywał w trakcie niezdolności do pracy. Może zmienić miejsce pobytu w czasie choroby, ale zawsze musi zawiadomić ZUS oraz płatnika w ciągu trzech dni od wystąpienia tej okoliczności. Jeśli tego nie zrobił, to zawiadomienie wysłane na stary adres uważa się za skutecznie doręczone. Skoro więc ubezpieczony nie stawi się na badanie w wyznaczonym terminie, to mimo że o nim nie wiedział jest pozbawiany zasiłku.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego