NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 17 (1290) z dn. 30 kwietnia 2021r.

Samorządność – związkowa niezależność - Kazimierz Pasternak

Wedle ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (z późn. zmianami) związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. Co to oznacza w praktyce? Jeśli ustawodawca u początku cytowanej ustawy w art. 1 reguluje kwestie samorządności związkowej integralnie związanej z wolnością, to oznacza, że są one jednym z kluczowych, podstawowych elementów wolności związkowej o fundamentalnym znaczeniu dla związkowej działalności. Oznacza to, że wyłącznie związki zawodowe mogą decydować o kompleksowo pojmowanych swoich wewnętrznych sprawach. Jest to realizowane poprzez uchwalanie deklaracji programowych, w statutach czy innych aktach wewnątrzzwiązkowych (takich jak: uchwały, decyzje, czy regulaminy). Dokumenty te są uchwalane przez organizacje związkowe samodzielnie, bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz przy każdorazowym zachowaniu wymogu przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa. W ustawowo gwarantowaną wolność związkową wpisuje się bez wątpienia zasada dobrowolności członkowstwa i swoboda związkowej przynależności. Na podstawie tej ustawowo definiowanej zasady nikt nie może być zmuszany do wstępowania do związku zawodowego, jak również, co jest bardzo istotne, nie może ponosić jakichkolwiek ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego w postaci między innymi: zastraszania, izolowania, ośmieszania, przyjmowania do pracy, awansowania czy stosowania kar porządkowych. Kolejnym wielce istotnym segmentem ustawowo definiowanej wolności związkowej jest związkowa niezależność. W praktyce oznacza to, że związki zawodowe są organizacją wolną od jakiejkolwiek zależności ze strony pracodawców, administracji państwowej, gospodarczej czy samorządowej. W konsekwencji sprowadza się to do całkowitego, bezwzględnego zakazu działań kontrolno – nadzorczych wobec związków zawodowych, realizowanych przez wymienione struktury organizacyjne, co oznacza, że nie mogą w jakikolwiek sposób wpływać na treść ustaleń przedkładanych przez związki zawodowe dokumentów z komunikatornią informacyjną włącznie. Nie mogą udzielać jakichkolwiek wytycznych, wskazówek, zmieniać, zatwierdzać czy uchylać już przyjętych wewnątrzzwiązkowych aktów prawnych z zawieszaniem lub rozwiązywaniem już istniejących organizacji związkowych. Wymienione organy szczebla państwowego, samorządowego, z pracodawcami włącznie, nie mogą żądać do wglądu protokołów, notatek i innych dokumentów działalności związkowej. Zakazane jest także przeprowadzanie analiz i ocen związku zawodowego oraz innych działań związanych z działalnością związkową dotyczących między innymi zakazu żądania imiennej listy osób zrzeszonych w związku zawodowym, z ochroną korespondencji włącznie.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego