NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 17 (1290) z dn. 30 kwietnia 2021r.

Tarcza antykryzysowa - zleceniobiorcy mają 7 dni od zawarcia umowy cywilnoprawnej na złożenie wniosku RZN - Marta Śnioch

Zleceniobiorca, który zawarł umowę do 31 marca 2021 r. i jej przedmiot związany jest z działalnością twórczą, artystyczną oraz w zakresie architektury może złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku naliczania za niego składek. Wniosek RZN musi trafić do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.
Wniosek o zwolnienie może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.
Aby zleceniobiorca mógł wystąpić o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku naliczania składek muszą być spełnione warunki dotyczące m.in. daty zawarcia umowy, jej przedmiotu i wysokości przychodu.
Przypomnijmy, że zwolnienie dotyczy osób, które wykonują umowę cywilnoprawną: umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług (dalej zwaną umową zlecenia). Mogą one złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.
Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek zleceniobiorca musi spełniać następujące warunki:
•    zawrzeć umowę zlecenia między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.,
•    przedmiot zawartej umowy związany jest z:
o    działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
o    działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
o    działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
o    usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
o    usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
    w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
    przez przewodników muzeów,
•    łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym składasz wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
•    nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.
Zleceniobiorca może złożyć wniosek (RZN) tylko elektronicznie:
•    przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
•    przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.
Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje:
•    z wykonywania każdej umowy zlecenia, jeśli są spełnione wyżej wymienione warunki,
•    za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia, w którym umowa była wykonywana co najmniej 1 dzień,
•    dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek (nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Źródło: www.zus.pl


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego