NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 19 (1203) z dn. 10 maja 2019r.

Możliwość zawarcia umowy na czas określony z nauczycielem - Marta Śnioch

 

 

Podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem zawiera art. 10 Karty Nauczyciela. Przepis ten był wielokrotnie modyfikowany. Zmiany dotyczyły jedynie warunków, na jakich dochodzi do zawarcia nawiązania stosunku pracy. Mianowanie – w przeciwieństwie do umowy o pracę – jest sposobem nawiązania stosunku pracy, który gwarantuje nauczycielowi większą ochronę zatrudnienia.

 

 
Stosunek pracy z nauczycielem jest nawiązywany przez dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz stopniem awansu zawodowego. Karta Nauczyciela odpowiada nam na pytanie, w jakich warunkach może być zawarta umowa na czas określony z nauczycielem i jest to regulacja wyczerpująca, czyli nie można jej interpretować rozszerzająco.
Zgodnie z przepisami umowę o pracę na czas określony zawiera się tylko wyłącznie:
- z osobą rozpoczynającą pracę w szkole;
- w przypadku wystąpienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela.
I tak w wyroku z dnia 15 września 2006 r., sygn. akt I PK 62/06 Sąd Najwyższy stwierdził, że „wyjątek dopuszczający zatrudnienie nauczyciela mianowanego na podstawie umowy o pracę na czas określony uregulowany został w art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela. W myśl tego przepisu, jest to prawnie możliwe tylko wówczas, gdy zachodzi potrzeba zastępstwa nieobecnego nauczyciela lub potrzeba wynikająca z organizacji nauczania. Przepis ten, jako regulujący wyjątek od zasady, należy wykładać ściśle. Zatrudnienie nauczyciela mianowanego na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy staje się konieczne w świetle wynikających z tego przepisu przesłanek. Taka wyjątkowa podstawa zatrudnienia nie może być zależna od uznania pracodawcy. Byłoby to sprzeczne z gwarancyjnym charakterem norm prawnych regulujących stosunek prawny nauczyciela mianowanego.”
Natomiast w uchwale z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt I PK 7/13 Sąd Najwyższy uznał, że „pedagog, który był zatrudniony przez kilka lat na umowie terminowej, bo nie miał gwarancji pracy, nie otrzyma stałego angażu. Nie pomoże mu w tym awans.” Dnia 22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych ustaw. Ustawa ta wprowadziła nową regulację, zgodnie z którą okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3 (art. 251 § 1 k.p.). Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony. Oznacza to zatem, że aneksowanie w zawartej umowie okresu wykonywania pracy (jego przedłużenie) będzie traktowane jako zawarcie nowej umowy. Skutkiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przez okres dłuższy niż 33 miesiące lub zawarcie więcej niż 3 umów na czas określony z tym samym pracodawcą jest uznanie, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia 4. umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Powyższe regulacje nie mają zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony:
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym;
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji;
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.
W związku z powyższym rodzi się pytanie, czy przepisy art. 251 § 1 k.p. mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnianych na podstawie umowy o pracę na czas określony w przypadkach określonych w Karcie Nauczyciela. Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w art. 91c ust. 1 KN, który przewiduje, że przepisy Kodeksu pracy mają zastosowanie jedynie w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela. Skoro zatem Karta Nauczyciela zawiera stosowne regulacje określające sytuacje, w których można zawrzeć z nauczycielem umowę o pracę na czas określony, to wyłączone jest stosowanie przepisów Kodeksu pracy.
Stanowisko to jest zgodne z wyrokiem Sądu Najwyższego z 29.06.2000 r., I PKN 709/99, w którym sąd stwierdził, że „przepis art. 251 k.p. nie ma zastosowania, jeżeli ustawa w sposób wyczerpujący wskazuje okoliczności, w których strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony (art. 10 ust. 4 KN)”.
 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego