NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 19 (1203) z dn. 10 maja 2019r.

ROZWAŻANIE BIBLIJNE

IV Niedziela Wielkanocna, rok C, 12.05.2019r.

 

Dz 13, 14. 43-52 Apostołowie zwracają się do pogan
Ps 100(99), 1-2. 3. 4b-5ab (R.: por. 3c) My ludem Pana i Jego owcami.
Ap 7, 9. 14b-17 Baranek będzie ich pasł i prowadził ich do źródeł wód życia
Akl. przed Ew.: J 10, 14  Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.
J 10, 27-30 Jezus daje swoim owcom życie wieczne 
 
 Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem, który daje życie wieczne!
Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy tydzień intensywnej modlitwy za powołanych i o powołania do służby Bożej w Kościele.
Ewangelia ukazuje nam Jezusa, jako Dobrego Pasterza, który prowadzi nas-swoje owce do życia wiecznego. Jeśli naprawdę słuchamy Jego głosu, czyli jeśli jesteśmy Mu posłuszni, Jezus sam daje nam życie wieczne, już w drodze za Nim! Jak Jezus jest jedno z Ojcem, tak my, jako Jego uczniowie, idąc wiernie za naszym Pasterzem, stajemy się jedno z Nim i przedsmak życia wiecznego w nas wzrasta. Apokalipsa zaś zapowiada naszą chwalebną przyszłość, ukazując Chrystusa, jako Baranka, który pasie na wieki tych, którzy po trudach życia, kroczenia za Jezusem na ziemi, opłukali swe szaty we krwi Baranka i są przez Niego prowadzeni do źródeł wód życia. Paweł i Barnaba, o których mowa w Dziejach Apostolskich, jako powołani przez Chrystusa, którzy uczestniczą w Jego pasterzowaniu, głoszą słowo Boże, które ma moc doprowadzić innych do Jezusa i życia wiecznego w Nim.
Módlmy się, aby i spośród nas, naszych wspólnot parafialnych nie zabrakło uczniów posłusznych Jezusowi, którzy będą innych wprowadzali przez słowo Boże w Misterium Chrystusa, Pasterza i Baranka.
Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE!
Ks. Konrad Walerczak
 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego