NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 19 (1340) z dn. 10 maja 2022r.

Czy w kwocie minimalnego wynagrodzenia można uwzględnić wartość pakietów medycznych? - Marta Śnioch

Nie. Gwarancyjny charakter minimalnego wynagrodzenia za pracę polega na zapewnieniu pracownikowi środków pieniężnych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb życiowych. Częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. Jednak dotyczy to przede wszystkim pracowników z branż przemysłowych.
Przy ustalaniu wynagrodzenia miesięcznego nie należy uwzględniać wartości tzw. świadczeń pozapłacowych, czyli wszelkich dodatkowych benefitów, stanowiących często element polityki wynagradzania przyjętej w danej firmie. Najczęściej są to nieodpłatne świadczenia czy świadczenia ponoszone za pracowników, np. pakiety medyczne, zakwaterowanie, opłaty na kształcenie czy samochód służbowy. W pojęciu ogólnym świadczenia te mogą mieć charakter wynagrodzenia. Jednak wynagrodzenie minimalne ze względu na swoją funkcję powinno być traktowane rygorystycznie. Mowa o funkcji społecznej (dochodowej) polegającej na możliwości zaspakajania potrzeb życiowych, w tym nabywania dóbr i usług. Ze względu na brak górnej granicy wynagrodzenia zasadniczego wyrażonego w pieniądzu w skrajnym przypadku mogłoby być tak, że pracownik dostałby niewielką kwotę, np. kilkaset złotych, a resztę otrzymałby w postaci bonów, karnetu na basen czy biletu do kina.
Jedna z zasad prawa pracy wyrażona w art. 13 Kodeksu pracy gwarantuje pracownikowi prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie minimalne (lub zasadniczo jego proporcjonalną część - w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy) jest najniższym wynagrodzeniem, jakie może w danym miesiącu uzyskać pracownik, niezależnie od:
- rodzaju umowy o pracę,
- posiadanych kwalifikacji,
- doświadczenia,
- wyników w pracy.
Od 1 stycznia 2022r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł brutto (co do zasady przysługuje w tej wysokości pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy).
Do wysokości wynagrodzenia minimalnego nie należy wliczać:
- nagrody jubileuszowej,
- odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
- wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
- dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
- dodatku za staż pracy.
Lista wymienionych wynagrodzeń osobowych nie jest zamknięta, o czym świadczy sformułowanie "w szczególności". Jednak biorąc pod uwagę definicję wynagrodzenia osobowego, a także treść art. 86 § 2 Kodeksu pracy, że wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej, a częściowe spełnienie go w innej formie jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy, należy stwierdzić, że wynagrodzenie minimalne stanowią wypłaty pieniężne i ewentualnie tzw. deputaty, czyli świadczenia w naturze, które zazwyczaj są spotykane i związane z daną branżą przemysłową, np. deputaty węglowe, energetyczne czy w postaci drewna opałowego.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego