NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 1 (1185) z dn. 4 stycznia 2019r.

Ochrona pracownika na zwolnieniu lekarskim - Marta Śnioch

Pracodawca nie może zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim (L4) – do momentu upływu okresów ochronnych wynikających z art. 53 kodeksu pracy. Te ostatnie zależą od długości zatrudnienia pracownika przed chorobą. Jeśli pracownik był zatrudniony:

- krócej niż 6 miesięcy – pracodawca może go zwolnić bez wypowiedzenia, jeżeli jest niezdolny z powodu choroby dłużej niż 3 miesiące (do okresu zatrudnienia nie dolicza się okresu choroby);

- co najmniej 6 miesięcy lub jego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową – pracodawca może go zwolnić bez wypowiedzenia wtedy, gdy niezdolność do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, mimo upływu powyższych terminów, nie jest obowiązkowe. Jeśli pracownik długo choruje, pracodawca może – ale nie musi – go zwolnić. 

Obliczając okres 6 miesięcy zatrudnienia przyjmuje się, że upływa on w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik rozpoczął pracę. Np. jeżeli pracodawca zatrudnił pracownika 1 marca 2017r., to 6 miesięcy zatrudnienia upływa 31 sierpnia 2017 r. Metodę tę poparł Sąd Najwyższy w uchwale z 21 maja 1991 r., sygn. akt I PZP 16/91.

Licząc okresy pracy, należy zsumować wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie wszystkich umów o pracę u danego pracodawcy, nawet, jeśli występowały pomiędzy nimi przerwy.

Okresów zatrudnienia u poprzednich pracodawców nie wlicza się. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy pracownik został przejęty w trybie art. 23 1 kodeksu pracy. Nie wlicza się też okresu urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi na jego wniosek, na podstawie art. 174 k.p. oraz okresu zatrudnienia w poprzednim zakładzie pracy w wypadku przejścia pracownika do następnego zakładu pracy na podstawie porozumienia pracodawców (uchwała Sądu Najwyższego z 20 maja 1977 r., sygn. akt I PZP 18/77).

Okres ochronny liczy się, co do zasady, od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. Wyjątkowo liczy się od drugiego dnia zwolnienia, jeśli tego dnia przepracował całą lub część dnia, a potem udał się na zwolnienie lekarskie, a zwolnienie opiewa na dzień, w którym pracownik część dniówki przepracował.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego