NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 21 (1248) z dn. 22 maja 2020r.

Bezpieczeństwo pracy w czasie kryzysu - Kazimierz Pasternak

Wedle konstytucji każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa określają ustawy, akty wykonawcze o zasięgu ogólnopolskim oraz wewnątrzzakładowe akty prawne. W czasie kryzysu gospodarczego, kolejne ustawowe regulacje mające wspierać pracodawców w prowadzeniu działalności gospodarczej, ochronie miejsc pracy, w randze przepisów lex specialis, nie mogą ograniczać, praktycznie eliminować prawem chronionych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to w praktyce utrzymanie maksymalnie skutecznych standardów chroniących zdrowie i życie osób wykonujących pracę. Niedopuszczalne są w tym zakresie radykalne, doraźne cięcia kosztów w tej dziedzinie. Osoba wykonująca pracę nie może ponosić dodatkowych kosztów, obciążeń finansowych w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca nie może skutecznie, zgodnie z prawem uwolnić się z wykonywania tych obowiązków, zasłaniając się kryzysem. Nie może tolerować sprzecznych z prawem postaw osób wykonujących pracę z pominięciem obowiązujących rygorów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagwarantowanie podstawowych standardów bhp, wyposażenie osób wykonujących pracę w odzież roboczą i obuwie ochronne, środki higieny osobistej, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - pozostaje w katalogu obowiązków pracodawcy. Zawierane na czas kryzysu porozumienia z organizacjami związkowymi w konsekwencji skutkujące zawieszeniem niektórych regulacji prawnych, wewnątrzzakładowych aktów prawnych na ściśle określony czas, nie mogą w konsekwencji marginalizować obowiązków pracodawcy w sferze gwarancji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Mimo kryzysu, zarówno organizacje związkowe jak i społeczna inspekcja pracy zachowują ustawowo definiowane uprawnienia do kontroli i nadzoru stanu realizacji przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to również postępowań powypadkowych. Każde zdarzenie wypadkowe na stanowisku pracy podlega badaniu z uwzględnieniem okoliczności i przyczyn przez zespoły powypadkowe. Nie zmieniają się wymogi ustawowe na okoliczność diagnozowania chorób zawodowych. Pracodawcy na czas zarazy są uprawnieni do wprowadzenia dodatkowych rygorów w środowisku pracy chroniących zdrowie i życie osób zatrudnionych. Respektowanie wprowadzonych rygorów jest obowiązkiem osób wykonujących pracę. Zdrowie i życie jest jedno i w związku z tym wymaga szczególnej troski również w czasie gospodarczego kryzysu. Człowiek w tej batalii jest najważniejszy.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego