NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 21 (1248) z dn. 22 maja 2020r.

Jak prawidłowo skorzystać z rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej w zakresie obniżenia czasu pracy pracownikom? - Marta Śnioch

Przepisy ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 ze zm.) – dalej u.s.r.c., zwanej po nowelizacjach tarczą antykryzysową, przewidują różne formy pomocy dla przedsiębiorców, które mają na celu m.in. utrzymanie zatrudnienia.
Jednym z proponowanych rozwiązań, uregulowanym w art. 15g u.s.r.c., jest wypłata ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym (okresem niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy) albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.
Przy wprowadzaniu przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy, zgodnie z art. 15 ust. 11 u.s.r.c., konieczne jest zawarcie porozumienia z:
1. organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263) - dalej u.z.z., z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
2. organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 u.z.z. – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
3. zakładową organizacją związkową – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo
4. przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.
W powyższym porozumieniu należy określić co najmniej:
1. grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
2. obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
3. okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
Istotnym jest, że zgodnie z art. 15 ust. 15 u.s.r.c., nie jest wymagane składanie wypowiedzeń zmieniających.
Kopię porozumienia, o którym w art. 15 ust. 12 u.s.r.c., pracodawca powinien przekazać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku, gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy.
Z uwagi na to, że przepisy nie określają szczególnej formy przekazywania powyższej informacji, należy przyjąć, że powinna być ona przesłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub adres elektronicznej skrzynki podawczej.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego