NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 23 (1207) z dn. 7 czerwca 2019r.

Konsultacyjne standardy - Kazimierz Pasternak

Obowiązujące normy prawne nakładają na pracodawcę obowiązek konsultowania ściśle określonych zagadnień z organizacjami związkowymi. Dla przykładu, wedle art. 23711a ustawy Kodeks pracy pracodawca konsultuje z organizacjami związkowymi reprezentującymi pracowników, wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Konsultacje te nie mogą być prowadzone doraźnie, w sposób niezorganizowany, po bałaganiarsku. Cytowany przepis prawny nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia przedmiotowych konsultacji poprzez zapewnienie, aby zostały przeprowadzone w godzinach pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia osób biorących udział w konsultacjach. Wskazane jest, aby przebieg konsultacji, w szczególności wnioski zgłaszane przez strony, zostały odnotowane w stosownym protokole.

W trakcie konsultacji przedstawiciele organizacji związkowych mają prawo przedstawienia pracodawcy wniosków odnoszących się do eliminacji lub ograniczenia w środowisku pracy istniejących zagrożeń zawodowych ze wskazaniem metodologii postępowania, zaangażowania koniecznych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i okresowego ich monitorowania. Na umotywowany wniosek organizacji związkowej odnoszący się wprost do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pracowników, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają stosowne kontrole z ustawowo definiowanymi sankcjami włącznie. U pracodawcy, gdzie funkcjonuje zakładowa komisja bhp (obowiązkowo przy zatrudnieniu powyżej 250 pracowników), przedmiotowe konsultacje mogą być prowadzone w ramach tej komisji, w skład której wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy oraz związkowi reprezentanci pracowników z zakładowym społecznym inspektorem pracy, jeśli został wybrany.

Pracodawca jest zobowiązany skonsultować z organizacjami związkowymi u niego działającymi zamiar dokonania grupowego zwolnienia pracowników. Wynika to z treści ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Konsultacje te w szczególności mają odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest całkowite uniknięcie, albo ograniczenie rozmiaru grupowego zwolnienia pracowników, ich przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, znalezienie innego zatrudnienia przez zwalnianych pracowników. Ponadto w ramach konsultacji, istotne są sprawy bezpośrednio pracownicze, rodzinne, losowe gdzie konieczne jest znalezienie rozwiązań łagodzących skutki podejmowanych decyzji. W trakcie konsultacji pracodawca nie jest zwolniony z obowiązku przekazania organizacjom związkowym koniecznych informacji, oraz udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania, które mogą mieć wpływ na przebieg konsultacji i treść przyszłego porozumienia. Udział przedstawicieli organizacji związkowych w przedmiotowych konsultacjach obywa się w godzinach pracy, w ramach czynności doraźnej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Porozumienie poprzedzone konsultacjami jest od chwili uzgodnienia zakładowym źródłem prawa.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego