NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 23 (1207) z dn. 7 czerwca 2019r.

Nierówne traktowanie emerytów, jako przejaw dyskryminacji - Marta Śnioch

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 lutego 2019r. (sygn. akt I PK 50/18) wskazał, że zawarcie przez pracodawcę porozumienia z organizacją związkową pomijającą emerytów i rencistów z grupy osób, którym należy się nagroda jubileuszowa w razie utraty pracy stanowi dyskryminację pośrednią. W porozumieniu wyłączono emerytów i rencistów z grona pracowników uprawnionych do otrzymania odprawy i nagrody jubileuszowej w razie wypowiedzenia im umowy o pracę. Porozumienie to tylko z pozoru nie miało charakteru dyskryminującego. Sąd przywołał definicję tzw. dyskryminacji pośredniej, którą jest sytuacja, gdy na skutek pozornie neutralnego działania lub zastosowanego kryterium występują lub mogą wystąpić niekorzystne dysproporcje w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania czy dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn, np. z uwagi na niepełnosprawność – chyba, że środki służące osiągnięciu celu są obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel.

W przypadku dyskryminacji pośredniej bardzo trudno ocenić czy dane postanowienie narusza minimalne standardy prawa pracy, czy wręcz przeciwnie - działa korzystniej na uprawnienia pracownicze.

Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu z dnia 23 maja 1996r. w sprawie C-237/94 John O’Flynn przeciwko Adjudication Officer wskazał, że dyskryminacja pośrednia zawiera w sobie dwa elementy:

- pozornie zastosowanego środka neutralnego środka, który nie opiera się na zakazanym kryterium oraz

- zgodności zastosowanego środka z zasadą proporcjonalności.

W komentowanym stanie faktycznym mamy do czynienia z ukrytą dyskryminacją, która przy zastosowaniu pozornie neutralnego kryterium doprowadziła do tego samego rezultatu, czyli niedopuszczalnego różnicowania pracowników.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego