NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 23 (1207) z dn. 7 czerwca 2019r.

Wskaźniki, stawki, terminy

Wysokość odpisów na ZFŚS

 

Podstawa prawna:

- ustawa z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1316 ze zm.)

- obwieszczenie prezesa GUS z 18 lutego 2014r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2013r. i w drugim półroczu 2013r. (MP z 2014r. poz. 158).

- obwieszczenie prezesa GUS z 18 lutego 2013r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2012r. i w drugim półroczu 2012r. (M.P. poz. 107).

 

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2018r. ustala się, tak samo jak w 2017r., na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012r. ogłoszonego przez prezesa GUS. Zaś podstawą odpisów w 2019r. jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne z II półrocza 2013r., tj. 3278,14 zł.

 

Lata

2017 i 2018

2019

Podstawa naliczania odpisów na ZFŚS

3161,77 zł

3278,14 zł

Odpis podstawowy

Na jednego pracownika

37,5 proc.

1185,66 zł

1229,30 zł

Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

50 proc.

1580,89 zł

1639,07 zł

Na jednego młodocianego:

w pierwszym roku nauki

5 proc.

158,09 zł

163,91 zł

w drugim roku nauki

6 proc.

189,71 zł

196,69 zł

w trzecim roku nauki

7 proc.

221,32 zł

229,47 zł

Fakultatywne zwiększenia odpisu/funduszu

Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu można zwiększyć o 6,25 proc.

197,61 zł

204,88 zł

Na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy można zwiększyć fundusz o 6,25 proc.

197,61 zł

204,88 zł

Można zwiększyć fundusz o 7,5 proc. na każdą osobę, pod warunkiem przeznaczenia całego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę

237,13 zł

245,86 zł

 

 

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2019r.

 

Podstawa prawna:

- art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 967 ze zm.).

- art. 3 ustawy z 9 listopada 2018r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. z 2018r. poz. 2435).

- art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej na 2013r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 169).

 

Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS w wysokości ustalanej, jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 proc. kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

W 2019 r. do ustalania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową wynoszącą 2717,59 zł.

 

Odpis na ZFŚS w 2019 r.

Wysokość

Dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć

110 proc. kwoty bazowej, czyli 2 989,35 zł

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

5 proc. pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

 

 [druk za: Dziennik Gazeta Prawna, 24-26 maja 2019 TGP nr 20(172)/DGP nr 100(5002)]

 

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego