NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 23 (1296) z dn. 11 czerwca 2021r.

Ratownictwo – w miejscu pracy - Kazimierz Pasternak

Obowiązująca ustawa – kodeks pracy, nakłada na pracodawcę bezwzględny obowiązek zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. W celu realizacji wymienionych w ustawie obowiązkowych zadań w sposób maksymalnie skuteczny i profesjonalny, pracodawca w ramach wewnętrznej organizacji zadań wyznacza pracowników specjalizujących się w udzielaniu pierwszej pomocy. Wskazuje także, w obowiązującym w zakładzie trybie, pracowników przygotowanych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z pomieszczeń w przypadku realnego zagrożenia. Pracodawca został również ustawowo zobowiązany do zapewnienia łączności ze służbami zewnętrznymi specjalizującymi się w szczególności przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w nagłych wypadkach. Są nimi jednostki ratownictwa medycznego. Obowiązek ten dotyczy także jednostek odpowiedzialnych za kompleksowo ujmowaną ochronę przeciwpożarową.
Wyróżnione zakresy obowiązkowych działań wedle ustawy winny być każdorazowo dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych, organizacji pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń okresowo aktualizowanych. Ostatecznie zdiagnozowana lista istniejących zagrożeń decyduje o liczbie wskazanych pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy, czy zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Z tym związane są obowiązki okresowych szkoleń tych pracowników wraz z niezbędnym wyposażeniem dla skutecznej realizacji przydzielonych zadań. Ustalenia te pracodawca konsultuje z pracownikami lub bezpośrednio organizacjami związkowymi, jeśli w zakładzie funkcjonują. Obowiązek ten wynika z art. 23711a – cytowanej ustawy. To oznacza, że pracodawca nie może realizować tego obowiązku w formie marginalnej, z pominięciem niezbędnych nakładów finansowych, jakie są konieczne w skutecznym świadczeniu poszkodowanym pomocy przedmedycznej, zwalczaniu pożarów, czy zapewnienia natychmiastowej, bezpiecznej ewakuacji zagrożonych pracowników. To już na tym zupełnie wstępnym etapie w chwili zagrożenia na dobre rozpoczyna się każdorazowa batalia o ratowanie zdrowia i życia pracowników przed przyjazdem wyspecjalizowanych służb zewnętrznych. A często, dosłownie sekundy mogą decydować o końcowych efektach podejmowanych akcji ratowniczych.
Zakładowe organizacje związkowe, społeczni inspektorzy pracy, mogą i powinni na bieżąco sygnalizować ewentualne braki w tej kwestii, proponując rozwiązania usprawniające te działania. Batalia o zdrowie i życie człowieka w miejscu pracy po prostu na to zasługuje.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego