NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 23 (1296) z dn. 11 czerwca 2021r.

Jakie obowiązki z zakresu bhp ma pracodawca wobec pracowników zewnętrznych - Marta Śnioch

Pracodawca, na którego terenie pracują osoby zatrudnione przez innych pracodawców, powinien dostarczyć im, w celu przekazania ich pracownikom, pisemną procedurę zawierającą niezbędne, dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w jego zakładzie pracy. Dotyczy to każdej osoby z zewnątrz przeprowadzającej na terenie zakładu pracy czynności, a nie tylko osób wykonujących np. prace szczególnie niebezpieczne. Procedura może być uniwersalna, adresowana do wszystkich firm zewnętrznych lub do konkretnej firmy. Ponadto powinno się również zobowiązać pracowników firmy zewnętrznej do udziału w szkoleniu informacyjnym dotyczącym zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie danej firmy.
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia, by jego pracownicy brali udział w szkoleniach z zakresu bhp dotyczących zajmowanych stanowisk pracy lub wykonywanej pracy. Odnosi się to nie tylko do osób zatrudnionych bezpośrednio przez pracodawcę, ale także do innych osób, wykonujących różnego rodzaju czynności na terenie zakładu pracy, np. pracowników firmy świadczącej usługi na rzecz pracodawcy.
W sytuacji gdy na terenie danego zakładu pracy przebywają i wykonują pracę jednocześnie pracownicy innych firm, pracodawca powinien poinformować ich o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na jego terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik firmy zewnętrznej powinien potwierdzić podpisem.
Dobrą praktyką, ale i obowiązkiem określonym przepisami bhp, jest, aby pracownicy firm zewnętrznych przed przystąpieniem do prac na terenie innego zakładu pracy zostali zobowiązani do uczestniczenia w szkoleniu informacyjnym dla firm zewnętrznych, które powinno być przeprowadzane przez przedstawiciela zakładu pracy lub koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.
Jeśli pracownicy wewnętrzni i zewnętrzni wykonują zadania wspólnie w jednym miejscu, to ich pracodawcy muszą ze sobą współpracować i razem powołać w tym celu koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. W praktyce na koordynatora ds. bhp pracodawcy najczęściej wyznaczają pracownika służby bhp lub inną osobę mającą kwalifikację do wykonywania tego typu zadań.
Należy jednak pamiętać, że wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu nie zwalnia poszczególnych pracodawców ze standardowych obowiązków bhp wobec własnych pracowników, nawet jeśli wykonują zadania na terenie innego pracodawcy.
W sytuacji gdy w jednym miejscu pracę wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają dodatkowo obowiązek:
•    ustalenia zasad współdziałania, uwzględniających sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników,
•    informowania siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.
Ponadto pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest zobowiązany dostarczać pozostałym pracodawcom informacje o:
•    zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach,
•    zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
•    działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,
•    pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
a pracodawcy ci powinni te informacje przekazywać następnie na bieżąco swoim pracownikom.
Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów powinna obejmować ich imiona i nazwiska, miejsce wykonywania przez nich pracy oraz numery telefonów służbowych w celu nawiązania kontaktu.
Aby poinformować podmioty zewnętrzne o czynnikach szkodliwych i niebezpiecznych występujących na terenie zakładu pracy, najlepiej przygotować i wdrożyć w życie pisemną procedurę bhp dla podmiotów zewnętrznych dotyczącą: warunków pracy w danym zakładzie, występujących w nich czynników szkodliwych i niebezpiecznych, metod informowania pracowników podmiotów zewnętrznych o zagrożeniach i warunkach pracy na terenie danego zakładu pracy oraz koordynacji tych prac.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego