NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 23 (1296) z dn. 11 czerwca 2021r.

Porady prawne

Czy za izolację domową przypadającą w wolną sobotę i niedzielę pracownikowi pracującemu zdalnie przysługuje wynagrodzenie chorobowe? Pracownik od 12 do 21 kwietnia 2021 r. był objęty obowiązkową izolacją domową. Za 12 kwietnia wypłacono mu wynagrodzenie chorobowe. Natomiast w okresie od 13 do 16 kwietnia i od 19 do 21 kwietnia br. za zgodą pracodawcy wykonywał on pracę w trybie zdalnym. Pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym i świadczy pracę od poniedziałku do piątku. Czy za 17 i 18 kwietnia (sobota i niedziela) pracodawca powinien wypłacić mu wynagrodzenie chorobowe?
 
Pracownik 17 i 18 kwietnia 2021 r. nadal był objęty izolacją. Wskazane dni nie zostały włączone do okresu pracy zdalnej. Oznacza to, że za dni izolacji przypadające poza dniami wykonywania pracy zdalnej pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego, a za czas przepracowany podczas izolacji za zgodą pracodawcy - wynagrodzenie za pracę.
Izolacją domową jest odosobnienie osoby chorej, z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych, w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
Zatem poddanie ubezpieczonego obowiązkowi izolacji domowej i w związku z tym utrata przez niego możności wykonywania pracy są traktowane na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Z tego tytułu ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy - maksymalnie przez 182 dni lub 270 dni (jeżeli niemożność wykonywania pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży). Zasiłek chorobowy (a także wynagrodzenie chorobowe) przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Za czas izolacji w warunkach domowych ubezpieczony nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego w wysokości 80%, a jeżeli okres ten przypada na czas ciąży - w wysokości 100% podstawy wymiaru.
W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. W przypadku świadczenia pracy w trakcie izolacji w warunkach domowych osobom zatrudnionym nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy. Świadczenia te przysługują za okres niewykonywania pracy w trakcie izolacji domowej (art. 4ha i 4hb ustawy o COVID-19). Praca podczas izolacji domowej może być wykonywana zarówno przez cały okres jej trwania, jak i przez jego część (w tym tylko w niektóre dni). Przepisy ustawy o COVID-19 nie zawierają bowiem w tym zakresie żadnych wytycznych. Istotne jest również to, że wskazane regulacje nie pozbawiają prawa do świadczeń chorobowych tylko dlatego, że pracownik podjął pracę w czasie izolacji.
Zatem w sytuacji opisanej pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego również za 17 i 18 kwietnia - okres ten nie był wskazany we wniosku do pracodawcy o wyrażenie zgody na pracę zdalną. Gdyby wniosek dotyczył okresu przypadającego od 13 do 21 kwietnia 2021 r., należy uznać, że przez ten cały czas pracownik jest gotowy wykonywać pracę zdalną, która może zostać mu wyjątkowo polecona również w wolne soboty czy niedziele. Można dopuścić również inny pogląd, zgodny z literalnym brzmieniem art. 4hb ustawy o COVID-19, z którego wynika, że wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy przysługują za każdy dzień nieświadczenia pracy w czasie izolacji. Zatem istnieje możliwość interpretacji wskazanego przepisu w ten sposób, że bez względu na wnioskowany przez pracownika okres wykonywania pracy zdalnej jej niewykonywanie w czasie izolacji będzie, bez względu na powód, powodować powstanie po stronie pracownika roszczenia o wypłatę świadczenia chorobowego za dni niewykonywania pracy.
Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego