NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 25 (1252) z dn. 19 czerwca 2020r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli i COVID-19 - Marta Śnioch

Czy zapisy regulaminu wynagradzania nauczycieli mają pierwszeństwo przed rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – dalej r.c.o.f.j.s.o.? W regulaminie wynagradzania nauczycieli znajdują się zapisy, że cyt. „Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie przepracowane” oraz cyt. „Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu: 1) zawieszenia zajęć z powodu epidemii i mrozów; 2) (…); traktuje się jako faktycznie odbyte”. Z kolei w § 7 i § 11 r.c.o.f.j.s.o. określono kwestie związane z realizacją obowiązkowego pensum w formie zdalnej, a tym samym kwestię prawa do wynagrodzenia ustalanego na zasadach określonych w ustawie z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.). W § 7 r.c.o.f.j.s.o. określono, że zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Na podstawie § 11 r.c.o.f.j.s.o. powyższą zasadę stosuje się również do zajęć realizowanych przez nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Czy w świetle takich zapisów regulaminu wynagradzania nauczycielom od dnia 12.03.2020 należy wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe?

1. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 lipca 2009r., II PK 21/09, stwierdził, że na zasadzie art. 18 k.p. można wprowadzać do treści stosunku pracy świadczenia korzystniejsze niż zawarte w przepisach prawa pracy; można też wprowadzać do treści stosunku pracy świadczenia nieprzewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, można wreszcie gwarantować dodatkowe składniki wynagrodzenia.
Tak więc możliwość korzystniejszego ukształtowania warunków pracy i płacy niż określone ustawą, jest fundamentalną zasadą obowiązującą w polskim prawie pracy.
Jeżeli więc z treści regulaminu wynagradzania nauczycieli wydanego przez jednostkę samorządu terytorialnego wynikają inne zasady wynagradzania lub prawo do wynagrodzenia w sytuacji niewykonania pracy, niż to zostało określone w powszechnie obowiązujących, to normy regulaminu wynagradzania mają pierwszeństwo stosowania ze względu na to, że są dla pracownika korzystniejsze.
W związku z powyższym zapis w regulaminie wynagradzania dotyczący utrzymania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych będzie stosowany według zasady zastosowania przepisów korzystniejszych.

2. Należy także zauważyć, że z treści § 7 i § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie wynika sposób rozliczenia pracy w godzinach ponadwymiarowych, a więc tym samym ustalenia wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych.
Tak więc normy te nie stoją w sprzeczności z postanowieniami regulaminu wynagradzania nauczycieli, wydanego na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, który stanowi akt prawa miejscowego – a więc powszechnie obowiązujący na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego akt normatywny.
Z treści delegacji ustawowej określonej w art. 30 ust. 6 pkt 2 KN wynika, że organ prowadzący szkołę ustala szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. To w jaki sposób organ prowadzący ustalił warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe jest obowiązującym prawem na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.
Przepisy szczególne MEN wydane w związku z epidemią ani nie zawieszają, ani nie wyłączają przepisów pragmatyki nauczycielskiej a także aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W związku z tym wszelkie regulacje zawarte w uchwale zawierającej regulamin wynagradzania nauczycieli stosowane są bez żadnych zmian.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego