NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 25 (1252) z dn. 19 czerwca 2020r.

Porady prawne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikom, dla których pracodawca nie ma innych zadań wg art. 81 ust. 3 Kodeksu pracy (np. sprzątaczki i kucharki podczas zamknięcia szkoły)?

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną.
Zgodnie z art. 3 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374), w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
Wykonywanie pracy zdalnej następuje na podstawie polecenia pracodawcy, a pracownik zachowuje w takim przypadku prawo do wynagrodzenia określonego w umowie o pracę.
Natomiast w przypadku konieczności zamknięcia zakładu pracy i braku możliwości polecenia pracownikom wykonywania pracy zdalnej zastosowanie znajdzie art. 81 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) - dalej k.p. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli ww. składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia (dotyczy np. pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne). W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
Pod pojęciem wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania, o którym mowa w art. 81 § 1 k.p. należy rozumieć wynagrodzenie zasadnicze, bez dodatków.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego