NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 25 (1298) z dn. 25 czerwca 2021r.

Statut NSZZ „Solidarność” - Kazimierz Pasternak

Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” po ustawie z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (z późn. zm.) jest swoistego rodzaju konstytucją związkową, szczególne rangi dokumentem prawa wewnątrzzwiązkowego, mającego bezpośredni wpływ na skuteczność rozwiązywania bieżących zadań ustawowo – statutowych. Stąd z jednej strony konieczność znajomości treści regulacji prawnych zawartych w Statucie zarówno przez osoby zrzeszone w Związku jak i przedstawicieli władz związkowych poszczególnych szczebli oraz zwracanie szczególnej uwagi na aktualność tego dokumentu. Za niedopuszczalną w praktyce należy uznać sytuację, kiedy w obiegu prawnym znajduje się Statut zdezaktualizowany, nie zawierający aktualnie obowiązujących regulacji. A takie przypadki są. Aktualnie będący w obiegi prawnym wewnątrzzwiązkowym jest Statut zawierający zmiany wprowadzone przez XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w dniu 25 października 2018 roku. Statut podobnie jak Konstytucja Rzeczpospolitej zawiera preambułę (oficjalny wstęp) o treści następującej: Niezależny Samorządny Wiązek Zawodowy „Solidarność” powołany w Polsce w wyniku protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową, opierając swoje  działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych. Statut składa się z jedenastu rozdziałów i osiemdziesięciu ośmiu paragrafów z uwzględnieniem tych uchylonych. Zmiany w Statucie może dokonać wyłącznie Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, które następnie znajdują potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dla przykładu rozdział II Statutu reguluje kwestie związane z członkostwem w Związku, co dla osób zainteresowanych wstąpieniem do NSZZ „Solidarność” jest istotne. Każdy zrzeszony w NSZZ „Solidarność” nie może pozwolić sobie na nieznajomość zarówno przysługujących praw jak i katalogu obowiązków do realizacji. Władze związkowe, organy przedstawicielskie, sposób ich procedowania i podejmowania decyzji, z określeniem związkowej kadencji są wymienione i sprecyzowane w obszernym rozdziale V Statutu. Statut reguluje odpowiedzialność władz związkowych, reguły ich funkcjonowania i rodzaje wydawanych dokumentów, które nie mogą być sprzeczne zarówno ze Statutem i prawem wewnątrzzwiązkowym wydawanym przez władze stanowiące i wykonawcze nadrzędnych jednostek organizacyjnych Związku. W rozdziale X Statutu znajdziemy regulacje związane ze strajkami i innymi akcjami protestacyjnymi prowadzonymi przez Związek. W konkluzji pozostaje apel o znajomość Statutu NSZZ „Solidarność”.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego