NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 25 (1298) z dn. 25 czerwca 2021r.

Porady prawne

Od 2021 r. tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach działalności socjalnej będziemy udzielać pożyczek na cele mieszkaniowe. Czy możemy przyznać je osobom, które chcą np. zmodernizować lub wyremontować mieszkanie albo dom, ale nieruchomości te nie są ich własnością?
 
Tak. Brak prawa własności do nieruchomości nie jest przeszkodą do udzielenia pożyczki czy zapomogi na cele mieszkaniowe osobom uprawnionym (w tym m.in. na modernizację, przebudowę, remont, zakup czy zapłatę czynszu). Istotne jest, aby beneficjent spełniał kryterium socjalne uzyskania wsparcia i aby zostało ono przeznaczone na cele mieszkaniowe. Beneficjent takiej pomocy powinien zatem udokumentować poniesione wydatki. Rodzaj dokumentów i termin ich złożenia pracodawcy powinny wynikać z zawartej w tym celu umowy z osobą uprawnioną do świadczenia. Szczegóły w uzasadnieniu.
Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zfśs, a także zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, określa pracodawca w regulaminie ustalanym z organizacją związkową, a w razie jej braku z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.
Jedną z form działalności socjalnej, jaką mogą prowadzić pracodawcy, u których funkcjonuje zfśs, jest m.in. udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy (najczęściej w formie pożyczek zwrotnych lub bezzwrotnych albo zapomóg) na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Jeżeli pracodawca i strona pracownicza postanowią o prowadzeniu tego rodzaju działalności, to szczegóły ubiegania się o pochodzące z niej wsparcie powinni określić w regulaminie funduszu. Natomiast kwestie związane z samym udzieleniem takiej pomocy należy określić w umowie z beneficjentem funduszu.
Przyznawanie osobom uprawnionym pożyczek czy zapomóg na cele mieszkaniowe wymaga zastosowania kryterium socjalnego. Tak jak zasadniczo każde wsparcie z zfśs, również ten rodzaj pomocy należy kierować do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, w tym mieszkaniowej. Na tej podstawie rozstrzygana jest też np. możliwość umorzenia w całości lub części udzielonej pożyczki albo odstąpienia od żądania zapłaty oprocentowania.
Pomoc z zfśs na cele mieszkaniowe powinna być kierowana do wszystkich uprawnionych do funduszu, spełniających kryterium socjalne. Natomiast sam fakt nieposiadania prawa do nieruchomości nie powinien być przesłanką dyskwalifikującą osobę uprawnioną do otrzymania tego rodzaju wsparcia.
Ponieważ ustawa o zfśs nie zawiera żadnych wytycznych w zakresie udzielania pomocy na cele socjalne, pozostawiając tę kwestię do określenia w regulaminie funduszu, to wprowadzenie w nim zastrzeżenia, że mogą ubiegać się o nią wyłącznie osoby, które mają własne mieszkanie czy dom, jest przejawem nierównego traktowania, a co z tym związane - ograniczenia dostępu do korzystania ze środków funduszu. Wiodącym kryterium, na które wskazuje ww. ustawa, jest osiągnięcie celu socjalnego, a zatem przyznanie pomocy, jeżeli zostaną spełnione odpowiednie przesłanki dotyczące sytuacji osoby uprawnionej.
Udzielona pomoc ma charakter celowy. Zatem, aby beneficjent udowodnił, że została prawidłowo wykorzystana na określony przez niego cel mieszkaniowy. Okoliczność tę należy zatem odpowiednio udokumentować. W zależności od tego, jaki był przedmiot wniosku o pomoc na cele mieszkaniowe osoby uprawnionej, dowody mogą być różne. Przykładowo pracodawca może wymagać: faktur zakupu materiałów lub innych dokumentów potwierdzających transakcję, wykonanie usługi (umowy cywilnoprawnej albo faktury), np. w przypadku remontu, przebudowy, modernizacji, umowy przedwstępnej lub aktu notarialnego kupna nieruchomości, rachunków za czynsz czy najem.
Osobami uprawnionymi do korzystania z zasobów funduszu (w tym również z pomocy na cele mieszkaniowe) są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny, oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie zfśs prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu. Osobami spoza tych określonych wprost w ustawie mogą być np. zleceniobiorcy, wykonawcy umów o dzieło, jednoosobowi przedsiębiorcy.
Umowa pożyczki konkretyzuje warunki, na jakich udzielana jest pomoc na cele mieszkaniowe. Powinna być na tyle szczegółowa, aby strony nie miały wątpliwości w jej stosowaniu. Tego rodzaju umowy zazwyczaj są zawierane na okres trwania zatrudnienia. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby obowiązywały również po jego zakończeniu.
Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego