NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 25 (1346) z dn. 21 czerwca 2022r.

BHP w regulaminie pracy - Kazimierz Pasternak

Regulamin pracy jest wielce znaczącym źródłem prawa pracy w obiegu zakładowym i w świetle artykułu 104 § 1 ustawy kodeks pracy ustala organizację i porządek w prawie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulamin nie może marginalizować czy sprowadzać do ogólnikowych przepisów szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy odnoszącej się zarówno do sfery psychospołecznej (przeciwdziałanie stresowi i zapobieganie patologii z tym związanej, na przykład mobbing, molestowanie, nękanie, przemoc w pracy) jak i technicznego bezpieczeństwa pracy z higieną środowiska pracy włącznie. Nie do przyjęcia jest strategia konsultowania norm regulaminowych w sferze BHP przez hasłowe i ogólnikowe traktowanie tej tematyki, co w konsekwencji nie pozwala pracownikowi na skuteczne egzekwowanie od pracodawcy przysługujących praw, z sądami pracy włącznie. To samo można powiedzieć o powielaniu już obowiązujących w ustawie lub w akcie wykonawczym regulacji, z pominięciem ich doprecyzowania do realiów zakładowych, co często ma miejsce. A przecież regulamin pracy zarówno dla sądu pracy czy państwowego nadzoru nad warunkami pracy jest kluczowym dokumentem pozwalającym na postawienie odpowiedzi w przedmiocie łamania praw pracowniczych w segmencie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawsze można, poprzez nowelizację już obowiązujących regulacji, zmienić już istniejące przepisy i wprowadzać nowe regulacje służące pracownikom i pracodawcy. A jest dużo do zrobienia w tym zakresie. Dla przykładu, do regulaminowych rzadkości należy dokładnie artykułowany sposób informowania pracownika o ryzyku zawodowym, co ostatecznie skutkuje jedynie przyjęciem dokumentu do wiadomości przez podpis pracownika. Brak przepisu uprawniającego pracownika do wykonania badań lekarskich wyłącznie w godzinach pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, często skutkuje zmuszeniem pracownika do ich wykonania podczas urlopu lub po godzinach pracy. Niesprecyzowany sposób skorzystania przez pracownika z prawa odstąpienia od wykonania sprzecznego z prawem polecenia, czy wykonania pracy w układzie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia skutkuje obawami pracownika co do ewentualnych konsekwencji dyscyplinarnych, bo brak dowodowo czytelnej reguły prawnej. Są to tylko przykładowe kwestie, które praktycznie uniemożliwiają egzekwowanie przez pracowników posiadanych praw. Zawarty w regulaminie pracy rozdział dotyczący BHP, poza katalogiem praw i obowiązków, winien zawierać normy informacyjne odnoszące się, dla przykładu, do świadczonej przez pracodawcę w praktyce pomocy przedmedycznej czy przeciwpożarowej z regułami bezpośredniej ewakuacji włącznie.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego