NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 26 (1210) z dn. 28 czerwca 2019r.

Odmowa przyjęcia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę - Marta Śnioch

Wiele osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę sądzi, że nie przyjęcie pisma z wypowiedzeniem umowy o pracę uchroni je przed jego zgubnymi skutkami, a chociażby wydłuży okres wypowiedzenia. Nic bardziej mylnego. Wypowiedzenie stosunku pracy jest jednostronną czynnością prawną. Oznacza to, że bez względu na to, która ze stron go dokonuje, druga strona nie musi wyrażać na powyższe zgody.
Zgodnie z art. 61 kodeksu cywilnego oświadczenie woli skierowane do drugiej osoby uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła się zapoznać z jego treścią. Przepisy kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio, na podstawie art. 300 kodeksu pracy, do składania oświadczeń o rozwiązaniu umów o pracę (z zachowaniem okresu wypowiedzenia jak też i bez zachowania okresu wypowiedzenia).
Często zdarza się, że pracodawca odczytuje pracownikowi pismo z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy o pracę, bowiem pracownik odmawia jego przyjęcia. Co w takiej sytuacji się dzieje? Najczęściej pracodawca przesyła pracownikowi wypowiedzenie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania, znajdujący się w jego aktach osobowych; albo korzysta z pośrednictwa firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru. W momencie, gdy pracodawca zdecyduje się wręczyć pracownikowi wypowiedzenie w miejscu pracy, powinno się to odbywać przy co najmniej jednym świadku, który w razie potrzeby potwierdzi, że nastąpiła próba przekazania pisma pracownikowi, ale ten odmówił jego przyjęcia. Taką odmowę należałoby również udokumentować w postaci notatki służbowej.
Ważne dla pracownika, że stosunek pracy rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, a termin na złożenie ewentualnego powództwa do sądu rozpoczyna swój bieg.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego