NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 26 (1210) z dn. 28 czerwca 2019r.

Porady prawne

Kto stosuje ustawę o pracowniczych planach kapitałowych od 1 lipca 2019 r.

Największe podmioty będą podlegały ustawie o pracowniczych planach kapitałowych od 1 lipca 2019 r. (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, które zostaną objęte tym systemem wraz z ostatnią grupą podmiotów zatrudniających, tj. od 1 stycznia 2021 r.). Kryterium decydującym o dacie objęcia ustawą o PPK jest wielkość zatrudnienia, bez przeliczania stanu zatrudnionych na pełne etaty. Jeśli 31 grudnia 2018 r. pracodawca zatrudniał co najmniej 250 osób zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK, wówczas od 1 lipca 2019 r. wchodzi do systemu PPK. Mniejsza liczba zatrudnionych zasadniczo odsuwa w czasie ten obowiązek (art. 134 ust. 1 ustawy o PPK).
Art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych określa definicje osób zatrudnionych. W związku z powyższym są to:
1.    pracownicy w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy (tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę), z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11 b ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (tj. pracowników zatrudnionych w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, którym ze względu na wiek, łączny staż pracy lub staż pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy brakuje nie więcej niż trzy lata do nabycia prawa do emerytury) oraz młodociany (tj. osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat).
2.    osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18 rok życia;
3.    członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;
4.    osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;
5.    członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji - podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej.


Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego