NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 26 (1253) z dn. 26 czerwca 2020r.

Praca w porze letniej - Kazimierz Pasternak

Mikroklimat gorący, z którym często mamy do czynienia w porze letniej jest fizycznym czynnikiem szkodliwym dla zdrowia i życia osób wykonujących pracę i dlatego bezwzględnie musi zostać uwzględniony podczas oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Jest to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Celem przeprowadzonej rzetelnie oceny ryzyka z uwzględnieniem stanu faktycznego jest zastosowanie niezbędnych środków profilaktycznych minimalizujących maksymalnie istniejące ryzyko związane z pracą w wysokich temperaturach. Praca w wysokich temperaturach stwarza dodatkowe zagrożenia w sferze bezpieczeństwa pracy. Może przyczyniać się do zdarzeń wypadkowych i stanów chorobowych. Obowiązujące przepisy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy, co nie oznacza przyzwolenia na lekceważenie obowiązku ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy przed skutkami wysokich temperatur. Realizowane, co najmniej raz w roku, przeglądy stanowisk pracy w sposób zobiektywizowany dostarczają pracodawcy kluczowych informacji pozwalających na uniknięcie w porze letniej dodatkowego ryzyka dla zdrowia i życia związanego z pracą. Podobny cel ma analiza przyczyn wypadków przy pracy i absencji chorobowej w określonych terminach. Niebagatelne znaczenie w zakresie bezpieczeństwa pracy w porze letniej ma prawidłowa organizacja pracy. W sferze materialnej pomieszczenia i stanowiska pracy winny być zabezpieczone przed skutkami niekontrolowanego nagrzewania.
W tym celu mają zastosowanie sprawne systemy klimatyzacyjno – wentylacyjne. Brak systemowych konserwacji tych urządzeń może stanowić bardzo niebezpieczne siedlisko groźnych dla zdrowia i życia człowieka bakterii w skutkach wywołujących ostre zapalenie płuc.
Podczas pracy na otwartych przestrzeniach w temperaturach powyżej 250C na stanowiskach pracy gdzie temperatura otoczenia przekracza 280C oraz w warunkach mikroklimatu gorącego, pracodawca nieodpłatnie zobowiązany jest zapewnić zimne napoje dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości zaspakajającej potrzeby osób zatrudnionych. W przypadku pracy w mikroklimacie gorącym napoje winny być wzbogacone w sole mineralne i witaminy. Zakazane jest zatrudnianie młodocianych pracowników i kobiet w ciąży w mikroklimacie gorącym. Skutkiem pracy w wysokich temperaturach może być odwodnienie organizmu, wyczerpanie, udar cieplny. Społeczni inspektorzy pracy i organizacje związkowe nie mogą tolerować jakichkolwiek zaniedbań w ochronie życia i zdrowia osób zatrudnionych w wysokich temperaturach.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego