NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 26 (1253) z dn. 26 czerwca 2020r.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 25.05.2020r. - Marta Śnioch

Od 25.05.2020r. rodzice pełnosprawnych dzieci tracą prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Prawo to zachowują do 14.06.2020r. jedynie rodzice dzieci niepełnosprawnych.
Na mocy § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 14.05.2020r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 855) dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma przysługiwać przez okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020r. Wydawać by się więc mogło, że rodzice mogą spać spokojnie – będą mogli nadal sprawować opiekę nad swoimi dziećmi.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przewidziany jest w art. 4 ustawy z 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374). Zgodnie z tym przepisem zasiłek przysługiwał w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 - możliwość wypłaty jest zagwarantowana w przypadku konieczności sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem do lat 8,
2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Jednakże z dniem 25.05.2020r. (a więc w dacie, kiedy powyższe rozporządzenie weszło w życie) przepis ten uzyskał brzmienie: w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi (…), zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.
Dodatkowo dodano art. 4 ust. 1v u.s.r.c., zgodnie z którym dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, albo dorosłą osobą niepełnosprawną również w przypadku otwarcia placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania COVID-19 przez okres nie dłuższy niż 14 dni.
W efekcie od dnia 25.05.2020r. prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje tylko w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Tym samym, rodzice dzieci pełnosprawnych są zmuszeni posłać dzieci do placówek (w klasach 1-3 mają odbywać się zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne), skorzystać ze zwykłego zasiłku opiekuńczego, wziąć urlop albo zorganizować opiekę nad dzieckiem.
Niestety podobnej zasady nie ma przy zwykłym zasiłku opiekuńczym, wobec czego w chwili obecnej rodzice dzieci do lat 8 pozbawieni są dodatkowego zasiłku opiekuńczego, a w przypadku otwarcia placówki, do której uczęszcza ich dziecko – nie mają także prawa do zwykłego zasiłku opiekuńczego.
W parlamencie trwają prace nad zmianą przepisów przywracającą prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego