NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 26 (1253) z dn. 26 czerwca 2020r.

Porady prawne

Czy w obecnej sytuacji, spowodowanej COVID-19, pracodawca może zmniejszyć wysokość odpisu ZFŚS? Jeśli tak - czy istnieje minimalny próg tej obniżki?

Pracodawca może zmniejszyć wysokość odpisu na ZFŚS.
Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określa ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352) - dalej u.z.f.ś.s. Zgodnie z art. 3 u.z.f.ś.s., fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Obowiązek tworzenia funduszu nie ma jednak charakteru bezwzględnego (z wyjątkiem pracodawców ze sfery budżetowej). Przepisy ustawy przewidują możliwość dowolnego kształtowania wysokości odpisu na fundusz jak i całkowitej rezygnacji z jego tworzenia.
Postanowienia w tym zakresie powinny zostać wprowadzone w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania – u tych pracodawców, których pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na fundusz lub nietworzenia funduszu wymagają uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów – art. 4 ust. 3 u.z.f.ś.s.
W regulaminie wynagradzania można postanowić o całkowitej rezygnacji z tworzenia funduszu albo ustalić inną wysokość odpisu na fundusz niż określona w ustawie. Formalnie nie ma zatem przeszkód, aby wysokość odpisu na fundusz została ustalona na poziomie niższym niż przewidziany w ustawie, przy czym ustawa nie określa minimalnego progu obniżki.
Środki zgromadzone na rachunku funduszu mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Wydatkowanie środków pieniężnych funduszu na inne cele niż określone w ustawie jest niedopuszczalne. Przepisy, które weszły w życie w związku z zagrożeniem koronawirusem, w szczególności ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), nie przewidują żadnych zmian w tym zakresie.

 

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego