NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 26 (1299) z dn. 2 lipca 2021r.

Urlop wypoczynkowy - Kazimierz Pasternak

Pracownik nie może skutecznie zrzez się prawa do urlopu wypoczynkowego. Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi ekwiwalent pieniężny w przypadkach niewykorzystania przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W przypadkach zawarcia z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę pracodawca nie ma obowiązku wypłacania przedmiotowego ekwiwalentu jeśli strony postanowiły o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy. Pracodawca stosownie do obowiązującej ustawy kodeks pracy jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w skonkretyzowanym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo, zgodnie z planem urlopów, który pracodawca sporządza na podstawie wniosków pracowników, dbając zarazem o zapewnienie normalnego toku pracy. Plan urlopów nie obejmuje części urlopu udzielanego na żądanie pracownika (tzw. urlopy na żądanie). Planu urlopów nie realizuje pracodawca jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę lub jeśli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ustala termin urlopu. Warto nadmienić, że pracodawca na wniosek pracownicy udziela urlopu wypoczynkowego przypadającego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Prawo to przysługuje również pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego. W ramach realizacji przez pracownika ustawowego prawa do urlopu wypoczynkowego jest możliwe przesunięcie już ustalonego terminu urlopowego, przerwania trwającego urlopu a nawet odwołanie z trwającej przerwy urlopowej. Przesunięcie terminu urlopu może z reguły nastąpić na pisemny wniosek pracownika, umotywowany ważnymi okolicznościami lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy (wskazana forma pisemna w celach dowodowych). Pracodawca zobowiązany jest także przesunąć urlop wypoczynkowy na czas późniejszy w danym roku kalendarzowym z przyczyn usprawiedliwionej nieobecności w pracy (choroba, urlop macierzyński). Wymienione przyczyny są powodem, przerwania już trwającego urlopu wypoczynkowego. W takiej sytuacji pracodawca udziela części niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w innym, późniejszym terminie. Odwołanie przez pracodawcę pracownika z już trwającego urlopu wypoczynkowego jest możliwe tylko wówczas, gdy okaże się to bezwzględnie konieczne w sytuacji kiedy pracodawca nie był w stanie przewidzieć tego wcześniej z uwzględnieniem pokrycia przez pracodawcę już poniesionych przez pracownika kosztów przejazdu, zakwaterowania i innych kosztów związanych z nagłym odwołaniem z urlopu. Tytułem uzupełnienia, warto nadmienić, że za czas urlopu wypoczynkowego pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości równej temu jakie otrzymuje w czasie pracy. Szczegółowe reguły obliczania wynagrodzenia urlopowego reguluje rozporządzenie Ministra Pracy z 8 stycznia 1997 roku.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego