NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 26 (1299) z dn. 2 lipca 2021r.

Porady prawne

Mamy pracownicę, która wcześniej pracowała w gospodarstwie rolnym i była ubezpieczona w KRUS. Nigdy nigdzie indziej nie pracowała. Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym i ubezpieczenia w KRUS liczy się do stażu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, a także czy wpływa na prawo do tego urlopu? Jak powinien zostać udokumentowany okres pracy w gospodarstwie rolnym?
 
Okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego i pracy w nim są wliczane do stażu pracy, od którego zależny jest wymiar urlopu, o ile zostaną udokumentowane zaświadczeniem z urzędu gminy. Jednak w przypadku osoby wcześniej nigdzie niezatrudnionej nie są uznawane za lata pracy pozwalające na przyznanie pracownikowi z góry pełnej puli urlopowej od początku zatrudnienia na umowę o pracę. Taka osoba mimo pracy w gospodarstwie i ubezpieczenia w KRUS będzie traktowana jak osoba podejmująca pracę po raz pierwszy w życiu.
Staż pracy ma wpływ zarówno na wymiar urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje pracownikowi, jak i na sposób udzielenia tego urlopu. Uprawnienia urlopowe są bowiem inaczej ustalane w przypadku osoby mającej udokumentowane wcześniejsze zatrudnienia niż osoby nieposiadającej takiego stażu.
Co do zasady prawo do urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa z góry 1 stycznia danego roku kalendarzowego lub w dniu zatrudnienia (w wymiarze proporcjonalnym do części roku, jaką przepracuje). Wyjątkiem jest pierwsza praca podjęta na podstawie umowy o pracę. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w życiu w trakcie pierwszego roku kalendarzowego swojego zatrudnienia nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z dołu, czyli z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Na tę zasadę nie ma wpływu fakt, że dana osoba posiada staż pracy w gospodarstwie rolnym. Natomiast okres pracy w gospodarstwie rolnym będzie miał znaczenie w przypadku ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.
Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się nie tylko okresy przepracowane w ramach stosunku pracy czy odpowiednią liczbę lat w zależności od rodzaju ukończonej szkoły, ale także inne okresy. Należą do nich m.in. okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy okresy pracy w gospodarstwie rolnym.
Jednak nie każda praca na roli może zostać uwzględniona przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego. Do stażu pracy warunkującego wymiar urlopu zliczane są:
okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem, przypadające przed 1 stycznia 1983 r.,
okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin), przypadające po 31 grudnia 1982 r.
Jeżeli dana osoba ma w swojej historii zawodowej takie okresy pracy i po doliczeniu do nich innych okresów wliczanych do stażu pracy (np. lat nauki) będzie mieć łącznie co najmniej 10 lat, wówczas wymiar jej urlopu wynosi 26 dni. Jeśli jednak łącznie staż pracy wyniesie poniżej 10 lat, takiej osobie będzie przysługiwał wymiar 20 dni urlopu wypoczynkowego.
Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego