NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 28 (1301) z dn. 10 sierpnia 2021r.

Mediacje w pracowniczym obrocie prawnym - Kazimierz Pasternak

Mediacje są jednym z segmentów szeroko ujmowanego, obowiązującego prawa pracy. Są obowiązkowe w prowadzonych między pracodawcami i organizacjami związkowymi sporach zbiorowych, realizowanych na rzecz obrony zbiorowych interesów i praw pracowniczych. Protokół rozbieżności zawarty między stronami sporu kończący pierwszy, obowiązkowy etap rokowań, w konsekwencji oznacza wejście do drugiego, obowiązkowego etapu sporu, którym są mediacje. Mediatora ustalają wspólnie strony sporu zbiorowego. Brak porozumienia stron w tej sprawie oznacza, że dalsze postępowanie w ramach sporu zbiorowego jest prowadzone z udziałem mediatora wskazanego przez ministra pracy na wniosek jednej ze stron sporu. Wskazane jest, aby strony doszły do porozumienia w tej sprawie. Postępowanie mediacyjne wedle ustawy z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych kończy się podpisaniem przez strony sporu porozumienia, a w przypadku braku porozumienia zostaje każdorazowo sporządzony protokół rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron. Czynności te są wykonywane z udziałem mediatora. Z tego wniosek, że udział mediatora w sporze zbiorowym nie zawsze gwarantuje wypracowanie oczekiwanego porozumienia kończącego definitywnie spór zbiorowy. W świetle kodeksu pracy istnieje możliwość polubownego, mediacyjnego rozstrzygania spraw spornych między pracodawcą a pracownikiem przed ich skierowaniem na drogę postępowania sądowego, pod warunkiem powołania u pracodawcy komisji pojednawczej. Komisja ta jest swoistym mediatorem powoływanym do rozpoznawania sporów indywidualnych. Obecność pracodawcy stwarza dodatkową szansę na dialog i poszukiwanie konsensusu między skonfliktowanymi stronami, przed skorzystaniem z długotrwałego, często kosztownego procesu sądowego, co szczególnie dla pracownika nie jest bez znaczenia. Wedle artykułu 244 § 3 cytowanej ustawy przedmiotowe komisje powołuje pracodawca wspólnie z zakładową organizacją związkową ustalając zarazem precyzyjnie zasady i tryb powoływania tej komisji, czas trwania kadencji i listę członków komisji. Zaledwie pojedyncze zakłady zdecydowały się w regionie świętokrzyskim na tego rodzaju oczekiwane przez prawników rozwiązanie. Pytanie, co stoi na przeszkodzie, aby tego rodzaju komisje były rozwiązaniem powszechnym.

 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego