NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 28 (1301) z dn. 10 sierpnia 2021r.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp w czasie upałów - Marta Śnioch

W okresie letnim pracodawca powinien zapewnić pracownikom odpowiednią temperaturę na stanowiskach pracy oraz, w zależności od temperatury i miejsca wykonywania pracy, zimne napoje.Należy przyjąć, że do przekroczenia normy temperaturowej dochodzi, kiedy przy ciężkiej pracy fizycznej w hali jest ponad 28°C, w przypadku warunków szczególnych - powyżej 26°C, a przy pracy biurowej - ponad 30°C.
Wysokie temperatury panujące na stanowiskach pracy powodują, że pracodawca jest zobligowany do zapewnienia pracownikom zimnych napojów - po przekroczeniu 25°C (przy pracy na otwartej przestrzeni) lub 28°C w przypadku pozostałych prac.
Przepisy bhp określają, że w pomieszczeniach, w których jest wykonywana praca, pracodawca powinien zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju świadczonej pracy, tj. jej metod oraz wysiłku fizycznego włożonego w jej wykonanie (§ 30 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp). W przepisach nie ma jednak określonej maksymalnej temperatury, która może występować w pomieszczeniach pracy. Zostały tylko ustalone jej minimalne wysokości. Temperatura w pomieszczeniach pracy nie może być niższa niż 14°C, chyba że nie pozwalają na to względy technologiczne. Natomiast w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może dopuścić do występowania w pomieszczeniach pracy nadmiernie wysokiej temperatury. Jeżeli bowiem na stanowiskach pracy wystąpi wysoka temperatura, nie będzie odpowiednia do danego rodzaju wykonywanej pracy. W związku z tym specjaliści bhp uznają, że w pomieszczeniach biurowych temperatura nie powinna przekraczać 30°C, przy ciężkiej pracy fizycznej w hali - 28°C, a w warunkach szczególnych - 26°C.
Maksymalna wysokość temperatury w pomieszczeniach pracy została natomiast określona w przepisach dla pracowników młodocianych (załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac). Pracownicy młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30°C.
Aby zapobiec wysokim temperaturom w pomieszczeniach pracy, pracodawca powinien w miarę możliwości technicznych i finansowych zainstalować w nich klimatyzację lub nowoczesne systemy wentylacyjne.
Jeżeli pracodawca zatrudnia pracowników przy pracach wykonywanych w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana procesami technologicznymi jest stale wyższa niż 30°C, ma obowiązek zapewnić pracownikom klimatyzowane pomieszczenie do wypoczynku, wyposażone w stoły oraz krzesła z oparciem spełniające wymagania ergonomii. Liczba miejsc siedzących powinna być nie mniejsza niż jedno miejsce na 5 pracowników korzystających z pomieszczenia, zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. Odległość od najdalszego stanowiska pracy do pomieszczenia klimatyzowanego nie powinna przekraczać 75 m. Pracownicy zatrudnieni w takich warunkach powinni mieć również stworzoną możliwość umycia się (zwłaszcza latem). W tym celu w pobliżu pomieszczeń pracy należy umieścić ręczne natryski na giętkich przewodach z doprowadzeniem ciepłej wody.
Pracodawca jest też zobowiązany do zapewnienia wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów (§ 112 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Obowiązek zaopatrzenia w wodę pitną odnosi się do wszystkich pracowników, niezależnie od panujących warunków pracy oraz warunków atmosferycznych. Pracodawca może zapewniać wodę zdatną do picia dostarczaną np. siecią wodociągową bądź wodę źródlaną pochodzącą z dystrybutora.
Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom nieodpłatnie napojów chłodzących, jeżeli temperatura w pomieszczeniach, w których wykonują pracę, przekracza 28°C. Jeśli pracownicy pracują na zewnątrz, pracodawca musi dostarczyć im napoje chłodzące, gdy temperatura powietrza przekracza 25°C.
Przepisy nie wskazują dokładnie, jaką ilość napojów chłodzących pracodawca powinien zapewnić pracownikom. Określają jednak, że powinna ona zaspokajać potrzeby pracowników.

 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego